VIŠI STRUČNI SURADNIK / SURADNICA


Radno mjesto


OMIŠ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
15.5.2019.
23.5.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • excel
 • word
 • internet

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
1 godinu
Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11,4/18 i 96/18- u daljnjem tekstu: ZSN), a sukladno Planu prijma, privremeni pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije raspisuje 
NATJEČAJ 
za prijam službenika/ca u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko - dalmatinske županije i to: 
1. Ispostava Omiš 
    - viši stručni suradnik/ica – 1 izvršitelj/ica
Potrebno stručno znanje :
Magistar arhitektonske ili građevinske struke ili stručni specijalist arhitektonske ili građevinske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu.
Opći uvjeti za prijam u službu su: 
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. 
Uz potpisanu prijavu na Natječaj kandidati trebaju priložiti:
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice)
 • presliku Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da je kandidat radio na poslovima odgovarajuće stručne spreme - visoke stručne spreme
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. ZSN (ne starije od 3 mjeseca na dan isteka roka za podnošenje prijava)
 • vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16. ZSN (ne treba ovjeravati)
 • vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu (ne treba ovjeravati). 
U PRIJAVI na Natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-adresa), koji će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 97/46/EZ (Opća  uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine broj“ 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe Natječaja.
Osobni podaci kandidata koji neće biti primljeni u službu će se, sukladno Pravilniku o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva („Narodne novine“ broj 90/02) izlučiti i uništiti za 5 godina ili ranije na temelju pisanog zahtjeva vlasnika osobnih podataka sukladno „pravu na zaborav“. 
Ukoliko se kandidat/kinja prijavljuje na više radnih mjesta potrebno je dostaviti prijavu sa svim traženim prilozima za svako pojedinačno radno mjesto. Dvije ili više prijava može se poslati u jednoj omotnici, ali se na svakoj prijavi mora navesti radno mjesto na koje se kandidat/kinja prijavljuje.
 Na Natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na Natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na Natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18) uz prijavu na Natječaj, dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Uvjet magistra struke ili sveučilišnog specijalista na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10 i 125/14) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.
Opis poslova radnog mjesta „Viši stručni suradnik“ opisan je u Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 135/18 i 39/19).
Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta „Viši stručni suradnik“ određen je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 6/10), a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 6/10) .
U službu se može primiti i rasporediti osoba koja ima potrebno radno iskustvo, a nema položen državni stručni ispit, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN.
Probni rad traje tri mjeseca.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu.
Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.
Povjerenstvo za provedbu Natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja te iste sukladno članku 19. stavak 7. ZSN obavijestiti o provođenju prethodne pisane provjere znanja i sposobnosti. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj, te joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navodi zbog kojih razloga se ne smatra kandidatom prijavljenim na Natječaj.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama i web-stranici (www.nn.hr.) na adresu:
Splitsko-dalmatinska županija, Domovinskog rata 2, 21 000 Split (»Za Natječaj«)
Na web-stranici i na oglasnoj ploči Splitsko-dalmatinske županije objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru i to najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.
O rezultatima Natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.                                                                                                                                                              
 

Poslodavac


SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
 • pismena zamolba: DOMOVINSKOG RATA 2, 21000 SPLIT