ČISTAČ/ČISTAČICA


Radno mjesto


RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
15.5.2019.
23.5.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
opis poslova: čišćenje
Na temelju odredbe članka 30. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko - goranske županije, a u svezi s odredbom članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/2018), ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu PGŽ, raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme – radi zamjene privremeno odsutnog radnika, za radno mjesto:
 
ČISTAČICA - 1 izvršitelj, na nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) – mjesto rada Primorsko -goranska županija, i to u sjedištu u Rijeci
 
Uvjeti:
 • završena osnovna škola
   
Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:
 • životopis
 • dokaz o državljanstvu – preslika osobne iskaznice ili domovnice
 • dokaz o stručnoj spremi – preslika svjedodžbe o završenom obrazovanju
 • dokaz o radnom stažu – elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranima u bazi podataka HZMO, iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja, ne starije od dana objave natječaja
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci) - izvornik ili ovjerena preslika
   
  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
  Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.
  Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i o priznatom statusu, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.
  Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja po obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o odabiru.
  Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje svoju privolu za prikupljanje, obradu i objavljivanje podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje te privolu da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i drugim relevantnim propisima o zaštiti osobnih podataka.
  Zavod za hitnu medicinu PGŽ pridržava pravo za kandidate/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja provesti testiranje (provjera znanja i sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine, odgovornost i sl.), kao i provesti usmeni razgovor, o čemu će kandidati biti obaviješteni putem telefona.
  Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju ili usmenom razgovoru smatra se da je povukao/la svoju prijavu na natječaj te se ista neće razmatrati.
  Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.
  Pisane prijave na natječaj s obveznim prilozima, podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Primorsko – goranske županije, Rijeka, Franje Čandeka 6/A, s naznakom "Natječaj za zasnivanje radnog odnosa" u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.


Poslodavac


ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
 • pismena zamolba: F.Čandeka 6/A, Rijeka