MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


RAB, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
15.5.2019.
23.5.2019.

Posloprimac


 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska

Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Kategorija B
1 godinu
Rad na terenu
potrebno znanje stranog jezika

Na temelju odredbe članka 30. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko - goranske županije, a u svezi s odredbom članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/2018), ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu PGŽ raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme - zbog povećanog opsega posla tijekom turističke sezone, za sljedeća radna mjesta
2.MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR/PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA - 2 izvršitelja
Uvjeti:
 • SSS - završena srednja medicinska škola/VŠS - završen stručni studij sestrinstva (stručni prvostupnik sestrinstva/viša medicinska sestra/medicinski tehničar)
 • odobrenje za samostalan rad izdano od Hrvatske komore medicinskih sestara (važeća licenca)
 • položen stručni ispit*
 • radno iskustvo: 1 godina na odgovarajućim poslovima u struci*
 • poznavanje rada na PC-u
 • vozačka dozvola B kategorije
*Napomena: uvjet položenog stručnog ispita i radnog iskustva ne odnosi se na medicinske sestre/medicinske tehničare u djelatnosti opće njege koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od 5 godina
 
Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:
 • životopis (za radno mjesto pod 1. i 2. )
 • dokaz o državljanstvu - preslika osobne iskaznice ili domovnice (za radno mjesto pod 1. i 2. )
 • dokaz o stručnoj spremi - preslika diplome (za radno mjesto pod 1. i 2.) odnosno svjedodžbe o završenom obrazovanju (za radno mjesto pod 2.)
 • preslika odobrenja za samostalan rad izdano od nadležne komore - važeća licenca (za radno mjesto pod 1. i 2.)
 • preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto pod 1. i 2.)*
 • dokaz o radnom stažu - elektronički zapis ili potvrda o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO, iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja, ne starije od dana objave natječaja (za radno mjesto pod 1. i 2.)*
 • dokaz o položenom ispitu B kategorije (za radno mjesto pod 1. i 2.)
*Napomena: dokaz uvjerenja o položenom stručnom ispitu i radnom iskustvu nisu u obvezi dostaviti doktori medicine koji su u Republici Hrvatskoj završili integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine upisan nakon 1. srpnja 2013. godine te medicinske sestre/medicinski tehničari u djelatnosti opće njege koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od 5 godina
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.
U skladu s odredbom članka 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18) od izabranog kandidata pribaviti će se podatci iz kaznene evidencije za kaznena djela iz glave XVI. i XVII. Kaznenog zakona.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i o priznatom statusu, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja po obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o odabiru.
Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje svoju privolu za prikupljanje, obradu i objavljivanje podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje te privolu da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i drugim relevantnim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Zavod za hitnu medicinu PGŽ pridržava pravo za kandidate/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja provesti testiranje (provjera znanja i sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine, odgovornost i sl.), kao i provesti usmeni razgovor, o čemu će kandidati biti obaviješteni putem telefona.
Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju ili usmenom razgovoru smatra se da je povukao/la svoju prijavu na natječaj te se ista neće razmatrati.
Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.
Pisane prijave na natječaj s obveznim prilozima, podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Primorsko – goranske županije, Rijeka, Franje Čandeka 6/A, s naznakom "Natječaj za zasnivanje radnog odnosa" u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru

Poslodavac


ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
 • pismena zamolba: F.Čandeka 6/A, Rijeka