STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG - PRIPRAVNIK / STRUČNA SURADNICA PSIHOLOGINJA - PRIPRAVNICA


Radno mjesto


PETRIJANEC, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • pripravnik

20 sati tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
16.5.2019.
24.5.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


psihologija
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word
  • internet

Traži se pripravnik
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.) i Pravilnika o radu Osnovne škole Petrijanec, Osnovna škola Petrijanec, V. Nazora 42, Petrijanec raspisuje

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG – PRIPRAVNIK (M/Ž)- 1 izvršitelj/ica na određeno i nepuno radno vrijeme (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena)

Uvjeti i potrebno zvanje:
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu kandidat/kinja treba ispunjavati i uvjete propisane prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine 06/19).
Kandidat/kinja mora biti prijavljen/a u evidenciji nezaposlenih osoba i ne smije imati staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini za koje se traži pripravništvo.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
-  životopis
-  presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi i usmjerenju
- dokaz o nepostojanju zapreka iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 26/12, 94/13, 152/14., 7/17 i 68/18.) ne stariji od dana objave natječaja
- presliku domovnice odnosno dokaza o državljanstvu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidat/kinja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, obvezan/na se na njega pozvati u prijavi i uz prijavu priložiti sve dokaze o istom.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17) trebaju dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.  Poveznica na internetskoj stranici ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14), osim navedenog pod točkom a) još trebaju priložiti dokaze u smislu čl. 9. st. 2., 3., 18. i 19. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14), odnosno javnu ispravu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, u smislu čl. 9. st. 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, te potvrdu da kod posljednjeg poslodavca radni odnos nije prestao krivnjom radnika, u smislu čl. 9. st. 18. i 19. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. 

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Rok za podnošenje prijava: osam (8) dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokumentacijom se dostavljaju na adresu: Osnovna škola Petrijanec, V. Nazora 42, 42206 Petrijanec s naznakom „za natječaj – stručni suradnik psiholog - pripravnik“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni/e putem mrežne stranice škole: http://os-petrijanec.skole.hr/oglasna/zaposlenje

Opis poslova: poslovi stručnog suradnika psihologa - pripravnika/stručne suradnice psihologinje - pripravnice.

NAPOMENA: rad u dvije škole: Osnovna škola Cestica - pola radnog vremena i Osnovna škola Petrijanec - pola radnog vremena.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA PETRIJANEC
  • pismena zamolba: OŠ Petrijanec, V. Nazora 42, 42 206 Petrijanec