STRUČNA PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA U PATRONAŽI M/Ž


Radno mjesto


POŽEGA, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
15.5.2019.
23.5.2019.
Terenski rad

Posloprimac


Sestrinstvo
Viša ili prvostupanjska
Potreban položen stručni ispit; .
Kategorija B
Nije važno
Temeljem članka 39. Statuta Doma zdravlja Požeško-slavonske županije (Požeško-slavonski glasnik 9/2015), članka 24. Temeljenog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017) ravnatelj raspisuje      
                       
           N A T J E Č A J
                                                                     za prijem u radni odnos
        Dom zdravlja Požeško-slavonske županije raspisuje natječaj za zapošljavanje:

3. stručna provstupnica sestrinstva, na određeno vrijeme, mjesto rada Požega, jedan izvršitelj, djelatnost patronaže, probni rad mjesec mjeseca.

Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati:
3.Stručna prvostupnica sestrinstva u patronaži: položen stručni ispit, ishođeno odobrenje za samostalni rad, poznavanje rada na računalu, položena B kategorija za vozača, osoba ne smije biti kažnjavana.

 Ukoliko je kandidat/kandidatkinja završila petogodišnje srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara nije potrebno dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
Potrebno je dostaviti: zamolbu,  životopis, srednjoškolsku svjedodžbu završnog ispita, uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ako je četverogodišnje školovanje), važeće odobrenje za samostalni  rad/licenca,  osobnu iskaznicu,  uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana), elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane  HZMO-a o evidentiranom radnom stažu.
Kandidati koji prema novoj zakonskoj regulativi ne moraju polagati stručni ispit ne prilažu rješenje o položenom stručnom ispitu.
Dokumenti se dostavljaju u preslikama i  ne moraju biti ovjereni, a ista se ne vraća kandidatima po završetku natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
O sadržaju i načinu provođenja postupka,  mjestu i vremenu testiranja, rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem objava na službenoj web stranici Doma zdravlja Požeško-slavonske županije (www.dom zdravlja-pozega.hr) i na oglasnoj ploči Doma zdravlja Požeško slavonske županije.
Kandidati/kandidatkinje koji se jave na natječaj, dostave svu potrebu dokumentaciju i ispunjavaju sve tražene uvjete iz natječaja za radno mjesto na koje se prijavljuju bit će pozvani na testiranje.
Za kandidata/kandidatkinju koja se ne odazove na testiranje smatrati će se da je povukao/povukla prijavu za natječaj te se u tom smislu neće smatrati kandidatom/kandidatkinjom. Kandidat/kandidatkinja koji/e su se pozvali na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju  prema posebnom zakonu.
Kandidati koji se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/2017) na natječaj su dužni osim dokaza o ispunjavanju uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. st.1. Zakona  o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji – poveznica na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/dokumenti/10  gdje se nalazi „Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju“.
Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave Zavodu za zapošljavanje. Pisanu zamolbu s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu: Dom zdravlja Požeško-slavonske županije, Požega, Matije Gupca 10, s naznakom: „Za natječaj, te radno mjesto na koje se javljaju“.
Kandidati koji se jave na natječaj imaju obvezu ispuniti Obrazac privole/ suglasnosti za obradu osobnih podataka koji se nalazi na službenoj stranici Doma zdravlja (www.dom zdravlja-pozega.hr).

Poslodavac


Dom zdravlja Požeško - slavonske županije
  • pismena zamolba: Maije Gupca 10, Požega