SPREMAČ/SPREMAČICA


Radno mjesto


ĐAKOVO, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
16.5.2019.
23.5.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17.), Ekonomska škola Braća Radić, Đakovo dana 16. 5. 2019. godine raspisuje:

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa

SPREMAČICA – 1 izvršitelj  na određeno, puno radno vrijeme - zamjena

UVJETI:
Sukladno općim propisima o radu.
Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
  1. Zamolbu/životopis
  2. Preslika dokaza o stručnoj spremi,
  3. Preslika domovnice
  4. Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom  na adresu Ekonomska škola Braća Radić, Vijenac k. A. Stepinca 11, 31400 Đakovo, s naznakom „ prijava na natječaj“ u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole (http://ss-ekonomska-bracaradic-dj.skole.hr ),
Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole.

Poslodavac


EKONOMSKA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ
  • pismena zamolba: Vij. k. A. Stepinca 11, 31400 Đakovo