POMOĆNI/A DJELATNIK/ICA U KUHINJI


Radno mjesto


BJELOVAR, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
15.5.2019.
23.5.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Temeljem članka 138. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članka 4. stavka 3. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, br. 112/17, 12/18 i 2/19), po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva uprave, Klasa: 112-02/19-01/384, Urbroj: 515-03-01-02/6-19-2 od 12. travnja 2019. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska, objavljuje

OGLAS
za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu bjelovarsko-bilogorsku

- na određeno vrijeme
2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
    ODJEL MATERIJALNO – FINANCIJSKIH POSLOVA
Pomoćni djelatnik u kuhinji
 - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
- osnovna škola ili niža stručna sprema

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola.

Prilikom sklapanja ugovora o radu ugovorit će se probni rad u trajanju dva mjeseca.

U prijavi na oglas obavezno se navode osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske www.bjelovarsko-bilogorska.policija.hr.

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni/e priložiti:
1. životopis,
2. presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj odnosno srednjoj školi (ovisno za koje se radno mjesto podnosi prijava),
4. dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu te koja je potpisana. Kandidati/kinje koji se natječu za više radnih mjesta, podnose jednu prijavu na oglas u kojoj su obvezni navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se natječu.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi ili na kućnu adresu.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno  članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/2017), članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da je nezaposlen/a i dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se na oglas prijavljuje dijete smrtno stradalog, zatočenog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Postupak po oglasu provodi komisija koju imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete i čije prijave su pravodobne i potpune te s tim kandidatima/kinjama obavlja razgovor (intervju).

Obavijest osobama koje se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas, bit će poslana elektroničkim putem ili na kućnu adresu.
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) objavit će se na web-stranici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske www.bjelovarsko-bilogorska.policija.hr, najkasnije pet dana prije dana određenog za razgovor (intervju).
Za osobu koja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukla prijavu na oglas te se neće smatrati kandidatom.
Podaci o plaći i opis poslova objavit će se na web stranici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske www.bjelovarsko-bilogorska.policija.hr istovremeno s objavom oglasa.

Izabrani/a kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od namjere zasnivanja radnog odnosa.

Odluka o izboru kandidata dostavlja se javnom objavom na web – stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske www.bjelovarsko-bilogorska.policija.hr, a dostava svim kandidatima se smatra izvršenom osmoga dana od dana javne objave. Protiv odluke o izboru kandidata, kandidat u postupku ima pravo prigovora ministru unutarnjih poslova u roku od osam dana od dana dostave odluke.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, na adresu:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska
Služba zajedničkih i upravnih poslova
43000 Bjelovar, Vlahe Paljetka 2,
s naznakom „za oglas «.

Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na intervjuu, provedba postupka po ovom oglasu će se obustaviti.

OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA

POMOĆNI DJELATNIK U KUHINJI
Pomaže kuharu u pripremi hrane; čisti prostor i uređaje u kuhinji; obavlja i sve druge poslove po nalogu rukovoditelja.

Poslodavac


MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
  • pismena zamolba: Vlahe Paljetka 2, 43000 Bjelovar