SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


ERNESTINOVO, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
5 sati tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
16.5.2019.
23.5.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno


REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA ERNESTINOVO
Školska 1
31215 Ernestinovo

Na temelju  članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 i 90/11, 5/12, 16/12 i 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18) ravnatelj Osnovne škole Ernestinovo, Ernestinovo, objavljuje


NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta


1. Spremač/ica,  na neodređeno-nepuno radno vrijeme, 5 sati tjedno
- 1 izvršitelj
Opći uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 i 90/11, 5/12, 16/12 i 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18.)

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
- završena osnovna škola

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti preslik:
- dokaza o stručnoj spremi
- domovnice
- potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, elektronički zapis o radno pravnom statusu
- uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanuju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci
- životopis
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku i ne vraćaju se kandidatu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17.), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403


Prijave s podacima i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja potrebno je dostaviti na adresu: Osnovna škola Ernestinovo, Školska 1, 31215 Ernestinovo, s naznakom „za natječaj“.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama  školske ustanove.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti  obaviješteni elektroničkim putem ili poštom u roku od trideset (30) dana od dana donošenja odluke o izboru.                                                                                                                   
 Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA ERNESTINOVO
  • pismena zamolba: Školska 1, 31215 Ernestinovo