STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA-PRIPRAVNIK/ICA STRUČNJAK /INJA EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG PROFILA


Radno mjesto


KAŠTEL NOVI, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; povećan opseg posla
  • pripravnik

Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
16.5.2019.
24.5.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Traži se pripravnik
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) ravnateljica Osnovne škole Bijaći iz Kaštel Novog, raspisuje
 
NATJEČAJ
za popunjavanje radnog mjesta 
  1. Stručni suradnik – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila (po mogućnosti logoped),       1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, pripravnik/ica
UVJETI: prema čl. 105 stavak (12) Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Poslove stručnog suradnika edukacijsko – rehabilitacijskog profila može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste i ima pedagoške kompetencije.

ROK za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Škole. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova). 
Uz prijavu kandidati trebaju priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 1 mjesec), domovnicu, odnosno, dokaz o državljanstvu.
PRIJAVE S DOKAZIMA dostaviti na adresu: Osnovna škola Bijaći, Kaštel Novi, Vodovodna ulica 2, 21 217 Kaštel Štafilić, s naznakom „za natječaj“. 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.)  objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-i-obrazovanje/825
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 
Poslodavac

Poslodavac: OSNOVNA ŠKOLA BIJAĆI

Kontakt: pismena zamolba: Kaštel Novi, Vodovodna ulica 2, 21 217 Kaštel Štafilić

 
 
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA BIJAĆI
  • pismena zamolba: VODOVODNA ULICA 2, KAŠTEL NOVI