SPREMAČ/SPREMAČICA


Radno mjesto


VUKOVAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
16.5.2019.
24.5.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanu u osnovnoj i srednjoj školi
  („Narodne  novine“br. 87/08, 86/09, 92/10,  105/10,  90/11, 16/12, 86/12,  94/13, 152/14, 7/17. 68/18.  ravnatelj Osnovna škola Antuna Bauera, Vukovar  raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto
 
Spremač/ica – 1 izvršitelj/ica na nepuno (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena),
neodređeno radno vrijeme.  Mjesto rada Vukovar
 
Uvjeti:
-propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („Narodne  novine“br. 87/08,  86/09,  92/10, 105/10, 90/11,  16/12,  86/12, 94/13, 152/14.7/17, 68/18.)
-završena osnovna škola
 
Na natječaj potrebno je priložiti:
1. prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu,
2. životopis,
3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
4. domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu,
5. potvrde HZMO-a o evidentiranom stažu,
6. uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda (dokaz o nepostojanju zakonskih prepreka za zasnivanje radnog odnosa u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne starije od 6 mjeseci .
 
Traženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenom presliku.
Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.
 
 
Kandidat koji se pozivaju na pravo  prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi  na natječaj  prema jednakim uvjetima pozvati se na to pravo i dostaviti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti  pri zapošljavanju na koje se poziva.
 
Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti  pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N.121./17.) trebaju dostaviti  dokaze  o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanja  iz  članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
 Poveznica:
https://branitelji.gov.hr/UsereDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
 
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje Vukovar, oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Osnovne škole Antuna Bauera, Vukovar .
Na Natječaj se mogu javiti oba spola.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave na Natječaj neće se razmatrati.
Prijave s potrebnim dokumentima poslati na adresu:                                                                     
Osnovna škola Antuna Bauera
Augusta Šenoe 19
32000 Vukovar
s naznakom „Natječaj“
 
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole.
 
Natječaj traje od 16. svibnja 2019. do 24. svibnja 2019. godine.
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA VUKOVAR
  • pismena zamolba: AUGUSTA ŠENOE 19, 32000 VUKOVAR