MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR


Radno mjesto


VRBOVEC, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
20.5.2019.
25.9.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
1 godinu
Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije objavljuje sljedeći
N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos
1.Medicinska sestra/ tehničar (m/ž)
-1 izvršitelj
Uvjeti:
-preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva/ zdravstvenog usmjerenja VŠS, SSS za zanimanje medicinska sestra/ tehničar
-1 godina radnog iskustva
-odobrenje za samostalan rad
-osnovna razina korištenja računala
-poznavanje engleskog jezika
-vozačka dozvola B kategorije
Ugovor se sklapa na određeno vrijeme u Službi za školsku i sveučilišnu medicinu.
Prijavi treba priložiti:
-životopis
-dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerena preslika osobne iskaznice ili domovnice, putovnice)
-preslike dokaza o ispunjavanju stručnih uvjeta natječaja (dokaz o traženoj stručnoj spremi)
-elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu
-preslika odobrenja za samostalni rad (licence)
-preslika važeće vozačke dozvole
Priloženi dokumenti mogu se dostaviti u neovjerenom presliku, uz obvezu izabranog kandidata da po izboru dokumente dostavi u izvorniku.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjava uvjete iz natječaja.
Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaze iz članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14).
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu.
Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja i za koje se ocijeni da u najvećoj mjeri udovoljavaju uvjetima pojedinog radnog mjesta, provesti provjeru stručnih i radnih sposobnosti (razgovor i /ili pisana provjera znanja i drugih sposobnosti kandidata).
Nepotpune ili nepravovremene prijave  neće se razmatrati.
Pisane prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, MOKRIČKA ULICA 54 , 10290 ZAPREŠIĆ, s naznakom „NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE – NE OTVARATI“.
Rok za dostavu prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 8 dana nakon donošenja odluke o izboru.
Radni odnos se zasniva uz probni rad sukladno Pravilniku o radu Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije.
Temeljem odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Zavodu za javno zdravstvo Zagrebačke županije za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na interni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Zavoda, a u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.
 

Poslodavac


ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
  • pismena zamolba: Mokrička 54, 10290 Zaprešić