SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


SESVETE
2
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
20.3.2020.
30.3.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13), Dječji vrtić „Šegrt Hlapić“  po odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Šegrt Hlapić“, raspisuje NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću „Šegrt Hlapić“ za radno mjesto:
- spremačica- dva izvršitelja,  NSS, rad na određeno vrijeme,  zamjena do povratka  na rad  nenazočnih radnica. 
- smještaja nema,  naknada za prijevoz u cijelosti za područje Grada Zagreba,  rad u  2 smjene
UVJETI:  prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne   novine, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.)
Potrebna stručna sprema za spremačicu: završena osnovna škola.
Za oglašena radna mjesta mogu se prijaviti osobe oba spola koja ispunjavaju propisane uvjete.
Prijavi za oglašeno radno mjesto spremačice treba priložiti preslike: svjedodžbe o stručnoj spremi, dokaz o hrvatskom državljanstvu, potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, potvrde da se protiv kandidata ne vodi postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 25.st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne   novine, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.)  i životopis.
Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj izričito se pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.) dužni su u prijavi na natječaj izričito se pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuju ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.).
Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.) navedeni su i nalaze se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica:
 https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić ”Šegrt Hlapić”, Dobriše Cesarića 4, 10 360 Sesvete, 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnim pločama  Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje, te  na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Vrtića  20.03.2020.  i  traje do 30.03.2020.

Poslodavac


Dječji vrtić Šegrt Hlapić
  • pismena zamolba: Dobriše Cesarića 4, 10 360 Sesvete