SPREMAČICA - SOBARICA (M/Ž)


Radno mjesto


VARAŽDINSKE TOPLICE, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
6
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
  • 2 smjene
  • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
25.3.2020.
2.4.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Opis posla: održavanje čistoće svih službenih i javnih prostora Bolnice

N A T J E Č A J

za popunu slobodnih radnih mjesta
na neodređeno vrijeme

SPREMAČICA - SOBARICA (m/ž) - 6 izvršitelja/izvršiteljica


Uvjeti: PKV, zvršena osnovna škola

Uz ponudu na natječaj kandidati su obvezni dostaviti:
 - dokaz o stečenom zvanju, odnosno završenom traženom obrazovanju
- domovnicu.


 Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici, na hrvatskom jeziku, dok će izabrani kandidati biti pozvani da istu dostave u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, kao i dokaz da je nezaposlen, budući  ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, tj. ukoliko ispunjava uvjete iz natječaja i trenutno je nezaposlen ili je zaposlen na poslovima koji ne odgovaraju njegovoj stručnoj spemi. 
Ukoliko se na ovaj natječaj prijavi osoba iz čl. 102. stavaka 1-3  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17),  da bi ostvarila prednost pri  zapošljavanju, dužna je prijavi priložiti  dokaze  o ispunjavanju uvjeta natječaja kao i sve ostale dokaze navedene u članku 103. stavku 1 gore navedenog Zakona (Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji -14.12.2017.) sukladno prethodnoj odredbi.
 
Rok za podnošenje ponuda je 8 dana po objavi natječaja u „Narodnim novinama“.
 
Ponude na natječaj slati obavezno u pismenom obliku isključivo putem pošte,  na adresu: Specijalna bolnica  za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Trg sv. Martina br.1, 42223 Varaždinske Toplice s naznakom: «natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta - (naznaka radnog mjesta za koje se natječe) - NE OTVARATI - ».
Na poleđini kuverte s ponudom obavezno navesti osobne podatke (ime i prezime i adresu
).

Ponude se neće preuzimati u prijamnom uredu Bolnice.
Ponude koje neće biti dostavljene sukladno navedenom, neće se razmatrati.

 
Osobni podaci kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo radi provođenja natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
Nepravovremene i nepotpune ponude, ponude sa dokumentacijom na stranom jeziku, te ponude poslane
e-mailom  neće se razmatrati.
Kandidati će o rezultatima natječaja, tj. izbora biti obaviješteni putem oglasnih ploča Bolnice i internetske stranici  Bolnice  (www.minerva.hr).
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.       
  
  
                                                                                                                                                                 

 

Poslodavac


Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
  • pismena zamolba: Trg sv. Martina br. 1, 42223 Varaždinske Toplice