SPREMAČ/SPREMAČICA


Radno mjesto


VARAŽDIN, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
25.3.2020.
2.4.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Varaždin i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 128/17., 47/18. i 123/19.), ravnatelj Opće bolnice Varaždin raspisuje

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos (m/ž)

 

• spremačica – jedan izvršitelj – na neodređeno vrijeme.


Uvjet:

– NKV.


Kandidati su uz molbu dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u presliku/originalu, i to:

– dokaz o završenoj osnovnoj školi

– domovnicu

– životopis dostaviti u europskom formatu (Europass)

– popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

 

Ako za radno mjesto postoji potreba polaganja ispita radi stjecanja određenih znanja i vještina ili je to propisano posebnim propisima, radnika se može zaposliti na radno mjesto uz uvjet da ispit položi u roku od 1 godine od zasnivanja radnog odnosa, a u slučaju da radnik u navedenom roku ispit ne položi, može mu se otkazati ugovor o radu.

Kandidati koji će obavljati poslove u zdravstvenoj djelatnosti koja uključuje rad s djecom ne mogu se primiti u radni odnos za obavljanje poslova u zdravstvenoj djelatnosti koja uključuje rad s djecom prije nego dokažu da nisu pravomoćno osuđeni za neko od kaznenih djela iz glave XVI. Kaznenog zakona (Narodne novine broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17.) i Kaznena djela protiv spolne slobode i glave XVII. istog zakona – kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Općoj bolnici Varaždin za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj uz prijavu, a u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje, na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima, na objavu imena i prezimena odabranog kandidata na oglasnim pločama i na web-stranici Opće bolnice Varaždin te da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno općim aktima Opće bolnice Varaždin.

Obrazac privole kao privitak natječaju nalazi se na web-stranici Opće bolnice Varaždin www.obv.hr link ili u urudžbenom zapisniku Opće bolnice Varaždin. Bez uredno popunjene, potpisane te priložene privole prijavi na natječaj, prijava će se smatrati neurednom i nepotpunom te će se odbaciti.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u molbi pozvati na to pravo, odnosno uz molbu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod prijama u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13.,152/14 i 39/18.), dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13.), uz molbu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14 i 39/18.), uz molbu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugi dokaz o invaliditetu.

Kandidati će biti pozvani na provjeru znanja. Vrijeme i mjesto provjere znanja objavit će se na web- stranici Opće bolnice Varaždin; www.obv.hr i na oglasnoj ploči Opće bolnice Varaždin.

Odluka o odabiru kandidata objavljuje se na web-stranici i oglasnoj ploči Opće bolnice Varaždin.

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave ovog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Opća bolnica Varaždin, 42000 Varaždin, Ivana Meštrovića 1 u zatvorenoj kuverti s naznakom: »Za natječaj _______ – ne otvaraj«. Obvezno je potrebno navesti za koji natječaj i koje se radno mjesto kandidati javljaju.

Ako se kandidat javlja na više radnih mjesta potrebno je dostaviti svaku prijavu odvojeno.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Opis poslova: poslovi spremača/ice.

Poslodavac


OPĆA BOLNICA VARAŽDIN
  • pismena zamolba: IVANA MEŠTROVIĆA 1, 42000 VARAŽDIN / s naznakom