SPREMAČ/SPREMAČICA


Radno mjesto


STRAHONINEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
15.5.2019.
23.5.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine

Nije važno
Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)
Izrazi u ovom natječaju navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se jednako na muške i ženske osobe.
 
Osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i prema Pravilniku o radu OŠ Strahoninec: završena osnovna škola.
 
Zapreke za zasnivanje radnog odnosa: Radni odnos u školi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 106. st. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Radni odnos u školi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz čl. 106. st. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
 
Uz prijavu je potrebno priložiti (u izvorniku, ovjerenoj preslici ili elektroničkom zapisu):
< >svjedodžbu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
dokaz o državljanstvu,
uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine “, br. 87/08.,86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18. ),ne starije od dana objave natječaja,
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
U prijavi na natječaj kandidati moraju navesti svoje osobne podatke (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Kandidati koji će pravodobno dostaviti potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o zapošljavanju OŠ Strahoninec. Poveznica na Pravilnik o zapošljavanju OŠ Strahoninec:
http://os-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/images/static3/1054/attachment/Pravilnik_o_zaposljavanju_OS_Strahoninec.pdf
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužni su uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe i rezultata natječajnog postupka.
Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave natječaja.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu škole: Osnovna škola Strahoninec, Čakovečka 55, Strahoninec, 40 000 Čakovec s naznakom: „Za natječaj – spremač-ica“
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice škole (http://os-strahoninec.skole.hr/)  u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s odabranim kandidatom.
U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 20. stavku 4. Pravilnika o zapošljavanju.
Kandidati mogu osobno preuzeti originale ili ovjerene preslike dokumenata nakon objave rezultata natječaja putem web stranice ili u prijavi zatražiti da škola vrati izvornike ili ovjerene  preslike dokumenata u roku u kojem se objavljuju rezultati natječaja na web stranici škole.
 
 
                                                                                              Ravnateljica:
Jelena Okun, mag. prim. educ.


Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINEC
  • pismena zamolba: NA ADRESU ŠKOLE