STRUČNI/A PRVOSTUPNIK/ICA SESTRINSTVA


Radno mjesto


BJELOVAR, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
3
  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • pripravnik

Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
15.5.2019.
23.5.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


viša medicinska sestra tehničar
Viša ili prvostupanjska
Traži se pripravnik
Na temelju članka 21. Statuta Opća bolnice Bjelovar i odobrenog Plana prijema pripravnika, dostavljenog od Ministarstva zdravstva, KLASA:023-03/19-01/99, URBROJ: 534-01/8-19-14 od 18. travnja 2019. godine, ravnatelj raspisuje

NATJEČAJ
za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika-zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo u Općoj bolnici Bjelovar  za sljedeća zvanja:

1. stručni prvostupnik/ica sestrinstva – VŠS, 3 izvršitelja

Uvjeti:
1. Stručna sprema odgovarajućeg smjera
2. Prijava u evidenciji nezaposlenih osoba pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje
3. Bez evidentiranog staža u struci

Za prijavu na natječaj  potrebno je priložiti:
– zamolba
– životopis
– dokaz o državljanstvu
– diploma/ svjedodžba  o stručnoj spremi
– dokaz o prosjeku ocjena studija/školovanja / dopunska isprava o studiju
– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne stariji od 30 dana
­– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti, ne stariju od 30 dana

Zamolbu je potrebno vlastoručno potpisati.
Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih zamolbi biti pozivani na dopunu zamolbe, te  neće biti pisano obaviješteni.

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17.) na Natječaj su dužni, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17.) - poveznica na internet stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. gdje se nalazi dokument „Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju“.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Opća bolnica Bjelovar obrađuje dostavljene podatke kandidata u skladu s odredbama pozitivno pravnih  propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivati će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u  druge se svrhe neće koristiti.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja mogu biti obavljeni razgovori te po potrebi provedeno dodatno testiranje odgovarajuće potrebama radnog mjesta, o čemu će kandidati biti obaviješteni 5 dana prije održavanja putem oglasne ploče i web stranice Opće bolnice Bjelovar- www.obbj.hr.

Obavijest o izabranim kandidatima javno će biti objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Opće bolnice Bjelovar-www.obbj.hr.

Dan objave obavijesti o rezultatima natječaja na web-stranici Opće bolnice Bjelovar smatra se danom dostave obavijesti kandidatima, te o rezultatima natječaja kandidati neće biti pisano obaviješteni.

Opća bolnica Bjelovar pridržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku, u cijelosti ili djelomično, bez navođenja razloga za isti.

Zamolbe na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Opća bolnica Bjelovar, Mihanovićeva 8, s naznakom "Za natječaj" i nazivom radnog mjesta.

Mogućnost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja – Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva – Pripravništvo

Poslodavac


OPĆA BOLNICA BJELOVAR
  • pismena zamolba: Mihanovićeva 8, 43000 Bjelovar