MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR- OBITELJSKA MEDICINA M/Ž


Radno mjesto


GOSPIĆ, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
Djelomično
17.1.2020.
15.3.2020.
Terenski rad

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • internet

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit za medicinsku sestru
Kategorija B
1 godinu
Opis posla: briga o bolesnim i nemoćnim osobama

Na temelju članka 22. Statuta Doma zdravlja Gospić, a u svezi  Odluke Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja (Klasa:003-06/19-01/05; Urbroj:2125/54-01-19-150) od dana 18. prosinca 2019. godine Dom zdravlja Gospić raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
 
 1. medicinska sestra/tehničar (m/ž) u djelatnosti obiteljske (opće) medicine – 1izvršitelj/ica  radno mjesto: III. vrste,  mjesto rada: Gospić
 
Uvjeti:
 
 • SSS, medicinska sestra/medicinski tehničar;
 • položen stručni ispit (osim kandidata koji su završili petogodišnji obrazovni program za zanimanje medicinska sestra/medicinski tehničar);
 • odobrenje za samostalan rad HKMS-a;
 • poznavanje rada na računalu;
 • vozačka dozvola B kategorije;
 • 1 godina radnog iskustva (osim kandidata koji su završili petogodišnji obrazovni program za zanimanje medicinska sestra/medicinski tehničar).
 
Kandidati su uz svoju prijavu dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:
 
 • zamolba;
 • životopis;
 • preslik domovnice;
 • preslik dokumenta o završenoj stručnoj spremi;
 • preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu - (osim kandidata koji su završili petogodišnji obrazovni program);
 • preslik odobrenja za samostalan rad,
 • dokaz o radnom iskustvu - elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od objave natječaja; potvrda ili drugi odgovarajući dokaz o traženom radnom iskustvu – (osim kandidata koji su završili petogodišnji obrazovni program);
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak – ne stariji od 1 mjeseca.
Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (N.N. br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj:12/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja.
Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Izabrani kandidati prije sklapanja ugovora o radu pozvat će se dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koja su izabrani uz upozorenje da se nedostavljanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti smatra odustankom od prijma u radni odnos budući da je isto uvjet za prijem u radni odnos.
Dom zdravlja Gospić zadržava pravo, prije izbora, pozvati kandidate na usmeni razgovor, a o vremenu razgovora kandidati će biti pravovremeno obaviješteni elektronskom poštom i putem internet stranice www.dzgospic.hr
Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe čija prijava ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.
Pristupnici su dužni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektroničku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke.
Dom zdravlja Gospić dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivati će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se neće koristiti.
Prijave na natječaj predaju se, u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno, u roku od 17.01.2020. do 25.01.2020. godine na adresu: Dom zdravlja Gospić, 118. brigade HV 3, 53000 Gospić, s naznakom: «Za javni natječaj –(navesti naziv radnog mjesta)». Dom zdravlja Gospić pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj. Kandidati će o rezultatima natječaja pisano obaviješteni.
 

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ
 • pismena zamolba: 118. brigade HV 3, 53000 Gospić