ADMINISTRATIVNI REFERENT / REFERENTICA - SUDSKI ZAPISNIČAR


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
19.5.2020.
27.5.2020.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
1 godinu
Sukladno odredbi članka 61. stavka 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19, u daljnjem tekstu: Zakon o državnim službenicima), a na temelju odobrenja Ministarstva pravosuđa, Uprave za organizaciju pravosuđa KLASA: 119-02/20-04/160, URBROJ: 514-04-01-01-01/1-20-02 od 21. veljače 2020. i uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija KLASA: 400-02/20-01/36, URBROJ: 513-05-01-20-1140 od 8. svibnja 2020., Upravni sud u Splitu raspisuje
            
OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme 
- Ustrojstvena jedinica: Sudska pisarnica
 
- administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž), radno mjesto III. vrste – jedan izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice
 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, ili završena gimnazija ili druga odgovarajuća četverogodišnja srednja škola,
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit.
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u državnu službu iz članka 48. Zakona o državnim službenicima. 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. 
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola. 
Kandidat/kinja se prima u državnu službu na određeno vrijeme uz obvezni probni rad od dva mjeseca. 
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima. 
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnoga mjesta na koje se prijavljuje, s time da je prijavu nužno vlastoručno potpisati. 
Uz prijavu su kandidati dužni priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta oglasa i to:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- presliku radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i drugo,
- svjedodžbu o položenom stručnom ispitu, ako je položen,
- rješenje ili potvrdu o priznatom statusu-kao dokaz prava prednosti kod prijama u državnu službu, ako se kandidat na njega poziva
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata će se predočiti u izvorniku. 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), s time da se dužan/a u prijavi na oglas pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Prednost kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ne mogu ostvariti osobe kojima je: a) zadnji radni odnos prije prijave na javni natječaj ili oglas prestao na temelju izvršnog rješenja o: 1. prestanku službe po sili zakona, 2. prestanku službe otkazom ili 3. izvanrednom otkazu te b) radni odnos kod posljednjeg poslodavca prestao krivnjom radnika, i to u slučaju: 1. redovitog otkaza ugovora o radu kada je ugovor o radu otkazao radnik, 2. redovitog otkaza uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika ili 3. izvanrednog otkaza, osim kada ugovor o radu izvanredno otkaže radnik zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa. 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu, s time da se pod tim dokazom smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. toga zakona. 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. 
Rok za podnošenje prijave na oglas je osam dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr). 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Upravni sud u Splitu, Put Supavla 1, 21000 Split, s naznakom: „Prijava na oglas na određeno vrijeme – sudski zapisničar“. 
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa neće biti pozvana na testiranje i razgovor. 
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu, a što će se utvrditi putem testiranja i razgovora Komisije s kandidatima. Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja ustroja i poslovanja u sudovima te provjere sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta. Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanje, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. 
Komisiju za provedbu oglasa imenuje predsjednik Suda. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje i razgovor. 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja će se objaviti najmanje pet dana prije dana određenoga za testiranje na web-stranici Upravnog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/usst/). 
Opis poslova i podatci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Upravnog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/usst/) i web stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr) istovremeno s objavom oglasa. 
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu dostavi uvjerenje nadležnoga suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnoga mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se ne dostavljanjem traženih isprava smatra da je odustao od prijma u državnu službu. 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu/o izboru izabranog kandidata na web-stranici Upravnog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/usst/) i web stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr). 
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web-stranici Ministarstva uprave. 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju odnosno razgovoru s Komisijom, predsjednik Suda će obustaviti postupak oglasa.

OBAVIJEST UZ OGLAS
Upravnog suda u Splitu 7 Su-161/2020-9 od 15. svibnja 2020.
za radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara - 1 (jednog) izvršitelj/icu 
 
Sukladno odredbama članka 61. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) istovremeno s objavom oglasa obavještavaju se kandidati o
 
OPISU POSLOVA
Administrativni referent - sudski zapisničar obavlja poslove zapisničara u referadi po diktatu suca, obavlja poslove prijepisa, vrši otpravak pošte, ulaže podneske i dostavnice te obavlja i druge poslove po nalogu upravitelja sudske pisarnice ili predsjednika suda.
 
PODATCIMA O PLAĆI
Članak 9. stavak 1. podstavak f., radna mjesta III. vrste, točka 2. Opći i administrativni poslovi Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne Novine“, broj: 37/01 do 73/19) koja je objavljena na www.nn.hr
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen službenik i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a dodaci na osnovnu plaću su dodaci za uspješnost na radu, dodaci za poslove s posebnim uvjetima rada i druga uvećanja plaće. 
Osnovica za izračun plaće iznosi 5.809,79 kuna, a koeficijent složenosti poslova radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara 0,920.
SADRŽAJU I NAČINU TESTIRANJA
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora Komisije s kandidatima. 
Prva faza testiranja se sastoji od pisane provjere poznavanja ustroja i poslovanja u sudovima – 10 pitanja. 
Druga faza testiranja se sastoji od pisane provjere znanja rada na računalu (Word/Windows program) i strojopisa - provjera vještina pisanja po diktatu. 
Nakon testiranja Komisija će obaviti razgovor s kandidatima. 
U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati s Liste kandidata koju je utvrdila Komisija. 
U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja. 
Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje pet bodova. Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku. 
Na razgovor će se pozvati kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja, i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ako se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj se broj povećava za broj traženih izvršitelja. Ako je u drugoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja. Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanje, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Rezultati razgovora vrednuju se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru ako je dobio najmanje pet bodova
 
PRAVNIM IZVORIMA za pripremu kandidata za testiranje: 
  1. Sudski poslovnik („Narodne novine“, broj: 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20 i 47/20) – dostupno na: www.nn.hr
  2. Zakon o sudskim pristojbama („Narodne novine“, broj: 118/18) – dostupno na: www.nn.hr


Poslodavac


UPRAVNI SUD U SPLITU
  • pismena zamolba: Put Supavla 1, 21000 Split