STRUČNI SURADNIK / SURADNICA PSIHOLOG PRIPRAVNIK


Radno mjesto


SRINJINE, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; povećan opseg posla
  • pripravnik

Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
7.11.2018.
15.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Traži se pripravnik
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Zakona o poticanju zapošljavanja
( NN br. 57/12, 120/12 i 16/17), a u vezi provedbe mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ Osnovna škola „Srinjine“, Srinjine,   zastupana po ravnateljici  Zrinki Mužinić Bikić,  objavljuje 
NATJEČAJ
za radno  mjesto
1. STRUČNI SURADNIK- PSIHOLOG-PRIPRAVNIK - 1 izvršitelj/ica  na puno, određeno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:   
-životopis, presliku dokaza o stručnoj spremi, presliku domovnice, uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđivan i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci ), elektronički zapis radno-pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih, te dokaze o prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima sukladno Zakonu na koji se kandidat poziva.
Za radno mjesto stručnog suradnika, pripravnika – psihologa, kandidati koji se prijavljuju na natječaj pored općih uvjeta moraju ispunjavati  poznavanje  hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno – obrazovnog rada te  ostale  posebne uvjete propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnikom o stručnoj spremi i psihološko pedagoškom obrazovanju nastavnika u osnovnom  školstvu (NN 47/96, 56/01).
 Izrazi koji se u ovom Natječaju koriste odnose se na jednak način na osobe ženskog i muškog spola.
 Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Natječaj se raspisuje u okviru Paleta mjera za stjecanje prvog radnog iskustva – Mjera – Pripravništvo, trajanje 12 mjeseci. Na ovaj natječaj mogu se javiti osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja u kojoj se prvi put zapošljava, a prijavljene u evidenciji nezaposlenih.
Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN br. 57/96 i 21/00) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/03, 198/03, 138/06 i 45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN br. 82/15) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.
 Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju i  dokaze propisane zakonom o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
 Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. i 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Preuzmite zakonu obliku e-knjige 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidat će predočiti izvornike isprava. Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 Po pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa izabranim kandidatom će se sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom od 40 sati tjedno. Financijska sredstva za plaće i prijevoz pripravnika tijekom trajanja pripravničkog staža financira Hrvatski zavod za zapošljavanje i to u visini od 100% iznosa pripravničke plaće koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza do najviše visine iznosa od 1.200,00 kuna sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Polaganje stručnog ispita omogućeno je pripravniku s time da troškove polaganja snosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja sukladno odluci ministrice.
Prijavom na natječaj, kandidati su suglasni da Osnovna škola Srinjine iz Srinjina može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja  za zapošljavanje. 
Prijava na natječaj s cjelokupnom dokumentacijom dostavlja se s naznakom „Prijava za natječaj - pripravnik“ putem pošte na adresu škole: Osnovna škola „Srinjine“, Bilaje 1, 21292 Srinjine. 
Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Natječaj je objavljen  7. studenog 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole i vrijedi do 15. studenog 2018. godine.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA SRINJINE
pismena zamolba: BILAJE 1, 21292 SRINJINE