UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE


Radno mjesto


KUMROVEC, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; zamjena
  • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
11.9.2019.
19.9.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) Osnovna škola Josipa Broza Kumrovec, raspisuje:
 
Natječaj za radno mjesto:
Učitelja/ice razredne nastave na određeno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj
 
- Uvjeti: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi članak 105. (NN broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12, 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019)
- Uz prijavu je potrebno priložiti:
  • životopis,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu,
  • elektronički zapis o radno pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana)
 
Na natječaj za radno mjesto mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i  na muške i ženske kandidate.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti dokument o priznatom statusu iz kojeg je navedeno pravo vidljivo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona, a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,77/92,86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN 57/96., 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu provest će se vrednovanje – prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata. Škola ne obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.
Rok za podnošenje prijave: 8 (osam) dana od objave natječaja.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu škole: Osnovna škola Josipa Broza, Antuna Mihanovića 8, 49295 Kumrovec.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice škole.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA BROZA
  • pismena zamolba: na adresu navedenu u tekstu natječaja