STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG/STRUČNA SURADNICA PSIHOLOGINJA-PRIPRAVNIK/PRIPRAVNICA


Radno mjesto


STARI MIKANOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • pripravnik

Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
5.11.2018.
13.11.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Traži se pripravnik
Osnovna škola Stjepana Cvrkovića
Stari Mikanovci
Vladimira Nazora 18a
KLASA: 602-02/18-01/113
URBROJ: 2188-28/18-01
Stari Mikanovci, 5.11.2018.
 
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 ) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01) te u sklopu  mjera „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ), a korisnik u području obrazovanja Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Osnovna škola Stjepana Cvrkovića, Stari Mikanovci raspisuje
 
 
N A T J E Č A J
za radno mjesto
 
 
  1. Stručni suradnik psiholog/inja – u svojstvu pripravnika, određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme, 1 izvršitelj
 
 
UVJETI: Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 ), te Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkoj naobrazbi učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 47/96, 56/01) te mjera „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ), a korisnik u području obrazovanja Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju - prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci), elektronički zapis HZMO o radnopravnom statusu. Priložiti preslike navedenih dokumenata.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/2017) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave sa životopisom i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta slati na adresu škole:
Osnovna škola Stjepana Cvrkovića, 32284 Stari Mikanovci,
Vladimira Nazora 18a, uz naznaku «za natječaj».

Rok za dostavu zamolbi je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
                                                                                                          Ravnatelj škole:
                                                                                                          Đuro Škrget, prof.
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA CVRKOVIĆA
pismena zamolba: 32 284 STARI MIKANOVCI,V.NAZORA 18a