SPREMAČ/ICA ŠKOLE


Radno mjesto


BUDINŠĆINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
30 sati tjedno
  • Smjena - prijepodne
  • Smjena - poslijepodne

Nema smještaja
U cijelosti
11.1.2019.
19.1.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12,126/12, 94/13 ,152/14, 07/17, 68/18)
Osnovna škola  Vladimir Nazor  Budinščina , Budinščina 18c, 49284 Budinščina,
 raspisuje
 
NATJEČAJ
za:
 
  1. Učitelj (M/Ž) engleskog jezika -1 izvršitelj na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno i na određeno (zamjena za porodiljni dopust) za rad u MŠ Budinščina.
  2. Učitelj (M/Ž) matematike-1 izvršitelj na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno i na neodređeno.
  3. Spremač/ica škole- 1 izvršitelj na nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno i na neodređeno.
                                                                                         
Uvjet: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN br. 87/08, 86/09,92/10,105/10., 90/11. ,05/12,16/12,86/12,126/12,94/13, 152/14.,i 07/17. i 68/18.)  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01.)
         
Uz prijavu je potrebno dostaviti:
-životopis,
-dokaz o stručnoj spremi-preslika svjedodžbe ili diplome,
- potvrda o stažu iz matične evidencije HZZMO,
-dokaz o državljanstvu  i
-uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)
           
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat-kinja koji-a je stekao-la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan-na je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma ( NN 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03., 198/03., 138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u zamolbi pozvati na to pravo te priložiti  sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.
Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( Narodne novine br. 121/17) dužni su priložiti dokumentaciju sukladno uputama na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://goo.gl/YgsXRD .
 
Kandidat/kinja potrebne dokumente dostavljaju u neovjerenim preslikama, a nakon odabira kandidata/kinje, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat/kinja će dostaviti originale dokumenata ili ovjerene preslike.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe ovog natječaja.
Rok za podnošenje prijava  s  potrebnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
OŠ Vladimir  Nazor   Budinščina (za natječaj), Budinščina 18c,  49284  BUDINŠČINA
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se  razmatrati.
 
O rezultatima natječaja svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Škole: http://os-vnazor-budinscina.skole.hr/

Poslodavac


Osnovna škola VLADIMIR NAZOR BUDINŠĆINA
pismena zamolba: na adresu navedenu u tekstu natječaja