ASISTENT/ICA U ORGANIZIRANOM STANOVANJU


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
  • 3i smjene
  • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
10.9.2019.
17.9.2019.

Posloprimac


  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Opis poslova:
Uvjeti: osnovnoškolsko obrazovanje i tečaj za njegu ili završeno osposobljavanje za osobnog asistenta osobama s intelektualnim teškoćama. Da ne postoji zapreka iz čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17).
Uz pisanu prijavu treba priložiti sljedeće dokumente (može i neovjerene preslike): domovnicu, životopis, dokaz o završenom obrazovanju, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, uvjerenje o položenom tečaju za njegu ili za osobnog asistenta, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana.
„Kandidat koji se u prijavi za natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji NN 121/17, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženim uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. citiranog Zakona, a koji su objavljeni na web. stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
LINK https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Prije sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom zatražit će se izvornici navedenih dokumenata.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.
Potreban njegovateljski tečaj ili završeni asistentski tečaj za osobe s intelektualnim teškoćama.

Poslodavac


Centar za rehabilitaciju Zagreb
  • pismena zamolba: Centar za rehabilitaciju Zagreb, Orlovac 2, Zagreb