MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.9.2019.
19.9.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
1 godinu
Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Zagreb – Zapad, ravnatelj Doma zdravlja Zagreb – Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, raspisuje
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos:
3. medicinska sestra
- 1 izvršitelj (m/ž) za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme  u trajanju od 3 mjeseca (tj. do dobivanja suglasnosti MZ)
Uvjeti:
- SSS - medicinska sestra/medicinski tehničar
- položen stručni ispit, (osim kandidata koji su završili srednju školu u trajanju od pet (5) godina)
- odobrenje za samostalan rad,
- poznavanje rada na računalu,
- 1 godina radnog iskustva (osim kandidata koji su završili srednju školu u trajanju od pet (5) godina).
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti:
- zamolbu (vlastoručno potpisanu),
- životopis,
- preslik domovnice,
- preslik dokumenta o završenoj stručnoj spremi,
- preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
- preslik odobrenja za samostalan rad,
- potvrda ili osobna izjava o poznavanju rada na računalu,
- dokaz o radnom iskustvu - elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natječaja, koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja.
Prijavom na natječaj kandidat/kinja daje privolu DZZZ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima putem internetskih stranica.
Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti isključivo poštom na adresu navedenu na kraju oglasa DZZZ.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja.
Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. U tom slučaju, kandidati će biti pozvani putem elektroničke pošte. Kandidati su dužni dostaviti elektroničku adresu radi nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. U svrhu navedenog, molimo kandidate da redovito prate svoju elektroničku poštu.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.
Prijave se podnose u pisanom obliku u roku od 8 dana od objave oglasa na adresu: Dom zdravlja ZAGREB-ZAPAD, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, s naznakom: „Prijava na natječaj za radno mjesto _____________________“.(navesti naziv radnog mjesta)
Objavom obavijesti o izboru kandidata na mrežnoj stranici Doma zdravlja Zagreb- Zapad, u roku od  osam dana od dana izbora kandidata, kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD
  • pismena zamolba: Prilaz baruna Filipovića 11, 10000 Zagreb