MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (M/Ž)


Radno mjesto


ZADAR, ZADARSKA ŽUPANIJA
7
  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • pripravnik

Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.9.2019.
19.9.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Traži se pripravnik
Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Zadar i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), ravnatelj Opće bolnice Zadar Željko Čulina, dr.med., dana 11. rujna 2019. godine raspisuje
                                                
     N A T J E Č A J 
  1. Za prijam na pripravnički staž
    - medicinska sestra/tehničar - m/ž                                                                     - 7 izvršitelja
Uvjeti:
• završena medicinska škola-smjer medicinska sestra/tehničar, SSS

Kandidati koji se natječu za prijam , uz zamolbu trebaju priložiti sljedeće:
• životopis
• dokaz o stručnoj spremi (presliku svijedožbe/diplome)
• presliku svjedodžbi od 1. do 4. razreda za SSS, prijepis ocjena za VŠS
• presliku domovnice
• presliku rodnog lista
• presliku osobne iskaznice
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30  dana)
• presliku odobrenja za samostalni rad (za kandidate koji je imaju)
• uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMO o radnom staž
• uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 
Kandidati s kojima će se obaviti razgovor biti će obaviješteni putem elektronske pošte!
Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja bit će objavljeni na web-stranici bolnice (http://www.bolnica-zadar.hr/).
Provjeravanje stručnih i radnih sposobnosti sukladno glavi V. točka 1. članak 21. Pravilnika o radu Opće bolnice Zadar, br: 01-1215-6/15 od 31.03.2015. godine, može se obavljati putem intervjua, testiranjem, rješavanjem određenih radnih zadataka ili na drugi prikladan način ovisno o vrsti poslova koje bi radnik trebao obavljati.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim  novinama na adresu: Opća bolnica Zadar, 23000 Zadar, Bože Peričića 5, s naznakom: «Za natječaj – pripravnički staž, radno mjesto za koje se natječu».
Molimo kandidate da na zamolbi točno navedu za koje radno mjesto se natječu te da prilože kopije tražene dokumentacije. Ako se kandidati natječu za više od jednog radnog mjesta, potrebno je uz zamolbu priložiti i svu traženu dokumentaciju (preslike) o ispunjavanju uvjeta za svako radno mjesto. Priloženu dokumentaciju ne vraćamo, osim na osobni zahtjev u roku od 30 dana od dana objave odluke.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.
Prema zakonu o ravnopravnosti spolova (NN82/08), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Opća bolnica Zadar dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.
Kandidati su dužni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Nadalje, molimo kandidate da u svrhu navedenog redovito prate svoju elektronsku poštu.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.
 
 

Poslodavac


OPĆA BOLNICA 'ZADAR'
  • pismena zamolba: BOŽE PERIČIĆA 5