MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


LUG SAMOBORSKI, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
11.9.2019.
19.9.2019.

Posloprimac


  • Srednja škola 4 godine
  • Viša ili prvostupanjska

2 godine
NATJEČAJ
Za prijem u radni odnos na određeno puno radno vrijeme - zamjena
Medicinska sestra/tehničar
Uvjeti:
1.  Stručni studij ili srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestre
2.  Položen stručni ispit
3.  Dopunsko pedagoško psihološko obrazovanje
4.  2 godina radnog iskustva
5.  Nepostojanje zapreke iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13,
 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17)
 Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti
1. Presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu
2 .Presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi
3. Presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
4. Presliku dokaza o položenom dopunskom pedagoško-psihološko obrazovanju
5. Presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu
6. Presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Centra za odgoj i obrazovanje Lug, Kneza Zdeslava 2, 10432 Bregana,  s naznakom „ Prijava na natječaj za medicinsku sestru/tehničara u roku od 8 dana od dana objave.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac


CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE LUG
  • pismena zamolba: Kneza Zdeslava 2,10432 Bregana