UČITELJ/ICA FIZIKE


Radno mjesto


TUČEPI, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
8 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
11.10.2018.
19.10.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
  1. UČITELJ/ICA FIZIKE - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme (8 sati tjedno)
     
UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
-  životopis
-  presliku domovnice
-  presliku diplome
-  uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci.
Izabrani kandidat će, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti školi sve dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i  dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), uz prijavu na natječaj, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).
Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Tučepi.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će u zakonskom roku biti obaviješteni pismenim putem.
Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti osobno ili poslati poštom na adresu Škole:
Osnovna škola Tučepi, Kraj 17, 21325 Tučepi, s naznakom "Za natječaj"
Datum objave natječaja je 11. listopada 2018. godine.
 
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA TUČEPI
pismena zamolba: Kraj 17, 21325 Tučepi