STRUČNI SURADNIK/CA PSIHOLOG/INJA


Radno mjesto


ŽUPANJA, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
20 sati tjedno
2 smjene
Nema smještaja
Djelomično
11.2.2019.
19.2.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
TEHNIČKA ŠKOLA ŽUPANJA
VELIKI KRAJ 42, ŽUPANJA
KLASA:  112-01/19-01/02
URBROJ: 2212-13-01-19-1
U Županji, 11. 2. 2019.
 
 
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) Tehnička škola Županja raspisuje:
 
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
 
 
1. stručni suradnik psiholog ( m/ž ) –  nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno – neodređeno
 
 
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18).
 
Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 ).
 
 
Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni  dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 
  • životopis
  • presliku osobne iskaznice
  • dokaz o stečenoj traženoj školskoj spremi (presliku diplome)
  • potvrda o završenoj pedagoškoj izobrazbi, ukoliko kandidat posjeduje istu
  • uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  • potvrda o podatcima evidentiranim u evidenciji HZMO.
Pravo prednosti prilikom zapošljavanja moguće je ostvariti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f . Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( NN 157/13, 152/14, 39/18).
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je pozvati se u prijavi na to pravo te priložiti potrebnu dokumentaciju kojom dokazuje pravo prednosti. Popis potrebnih dokaza dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN 33./92., 57./92., 77./92., 27./93., 58./93., 2./94., 76./94., 108./95., 108./96., 82./01., 103./03. i 148./13.) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157./13., 152./14. i 39./18.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
 
Na natječaj se mogu pod ravnopravnim uvjetima javiti osobe oba spola ( čl. 13 Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08).
 
Izrazi navedeni u ovom tekstu glede rodne pripadnosti, neutralni su i odnose se na oba spola.
 
Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.
 
S izabranim kandidatom ugovorit će se probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti koja će se uputiti elektroničkom poštom.
 
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu Tehničkoj školi  Županja za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
 
 
Prijavu za navedeno radno mjesto s potrebnom natječajnom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Tehnička škola Županja, Veliki kraj 42, 32270 Županja, s naznakom -  "ZA NATJEČAJ".
 
 
 
                                                                                                                   

Opis posla: - provođenje preventivnih i intervencijskih mjera, provedba obrazovnih aktivnosti, istraživanja i razvojnih programa, savjetovanje s učenicima/ama, roditeljima i profesorima/cama, vođenje brige o mentalnom zdravlju, vođenje pedagoške dokumentacije, suradnja sa stručnim timom

Poslodavac


TEHNIČKA ŠKOLA ŽUPANJA
pismena zamolba: Veliki kraj 42, Županja