MEDICINSKI TEHNIČAR / MEDICINSKA SESTRA U SANITETSKOM PRIJEVOZU


Radno mjesto


POŽEGA, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
4
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
  • 3i smjene
  • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
18.3.2020.
2.4.2020.
Terenski rad

Posloprimac


medicinska sestra/medicinski tehničar
Srednja škola 4 godine
Kategorija B
Nije važno
Temeljem članka 39. Statuta Doma zdravlja Požeško-slavonske županije (Požeško-slavonski glasnik 9/2015), članka 24. Temeljenog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 128/18, 47/18 i 123/19) ravnatelj raspisuje                                   

N A T J E Č A J   za prijem u radni odnos

Dom zdravlja Požeško-slavonske županije raspisuje natječaj za zapošljavanje:

šest medicinskih sestara/tehničara opće njege (sss), na neodređeno vrijeme, mjesto rada Požega četiri izvršitelja i Pakrac dva izvršitelja, djelatnost sanitetskog prijevoza, probni rad tri mjeseca;

Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati/kinje:
srednja medicinska škola, položen stručni ispit, položena B kategorija za vozača, posjedovanje važećeg odobrenja za samostalni rad, završena edukacija za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, te osoba ne smije biti kažnjavana.

Ukoliko je kandidat/kandidatkinja završila petogodišnje srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara opće njege nije potrebno dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Ukoliko osoba nije završila edukaciju za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, edukaciju će obaviti u roku petnaest dana od dana donošenja Odluke prijema u radni odnos u sanitetski prijevoz.

Potrebno je dostaviti: zamolbu, životopis, srednjoškolsku svjedodžbu završnog ispita, uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ako je četverogodišnje školovanje), važeće odobrenje za samostalni rad/licenca, osobnu iskaznicu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana), elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane HZMO-a o evidentiranom radnom stažu.

Dokumenti se dostavljaju u preslikama i ne moraju biti ovjereni, a ista se ne vraća kandidatima po završetku natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O sadržaju i načinu provođenja postupka, mjestu i vremenu testiranja, rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem objava na službenoj web stranici Doma zdravlja Požeško-slavonske županije (www.dom zdravlja-pozega.hr) i na oglasnoj ploči Doma zdravlja Požeško slavonske županije.
Kandidati/kandidatkinje koji se jave na natječaj, dostave svu potrebu dokumentaciju i ispunjavaju sve tražene uvjete iz natječaja za radno mjesto na koje se prijavljuju, bit će pozvani na testiranje.

Za kandidata/kandidatkinju koja se ne odazove na testiranje smatrati će se da je povukao/povukla prijavu za natječaj te se u tom smislu neće smatrati kandidatom/kandidatkinjom. Kandidat/kandidatkinja koji/e su se pozvali na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju  prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/2017) na natječaj su dužni osim dokaza o ispunjavanju uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. st.1. Zakona  o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji – poveznica na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/dokumenti/10  gdje se nalazi „Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju“.

Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objave u Narodnim novinama. Pisanu zamolbu s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu: Dom zdravlja Požeško-slavonske županije, Požega, Matije Gupca 10, s naznakom: „Za natječaj u sanitetu“.
Kandidati koji se jave na natječaj imaju obvezu ispuniti Obrazac privole/ suglasnosti za obradu osobnih podataka koji se nalazi na službenoj stranici Doma zdravlja (www.dom zdravlja-pozega.hr).


OPIS POSLA:
rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza, nošenje nepokretnog pacijenta, pratnja tijekom prijevoza u sanitetu, briga za pacijenta tijekombhitnog transporta. 

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 31/2020 od 18.3.2020.
 

Poslodavac


Dom zdravlja Požeško - slavonske županije
  • pismena zamolba: Matije Gupca 10, 34000 Požega