PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA - MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
5
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
20.3.2020.
30.3.2020.
Terenski rad

Posloprimac


  • Srednja škola 4 godine
  • Viša ili prvostupanjska

Kategorija B
1 godinu
Zavod za   hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod, raspisuje
NATJEČAJ
za prijam u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije – mjesto rada: Brodsko-posavska županija, i to:
1. medicinska sestra/ tehničar, prvostupnik/ica sestrinstva (m/ž) u Timu (2  izvršitelja) na određeno i puno radno vrijeme, zamjena za duže bolovanje
2. medicinska sestra/ tehničar, prvostupnik/ica sestrinstva (m/ž) u Timu (3  izvršitelja) na određeno i puno radno vrijeme, zamjena za godišnje odmore
Uvjeti za radna mjesta br. 1.i 2. 
- SSS /VŠS
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad od HKMS,
– radno iskustvo najmanje godinu dana u struci
– vozačka dozvola B-kategorije,
– poznavanje rada na računalu,
– poznavanje stranog jezika.
Napomena: Na medicinske sestre/medicinske tehničare u djelatnosti opće njege koji su završili srednje obrazovanje u trajanju od pet godina ne odnosi se obveza dostave dokaza o stažu niti dokaza o položenom stručnom ispitu.
Provođenje selekcijskog postupka:
Stručno povjerenstvo će utvrditi listu kandidata prijavljenih na natječaj  koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem .
Kandidati koji se prijave na natječaj bit će pozvani na provjeru znanja i sposobnosti pisanim pozivom (putem e-maila). Provjera znanja i sposobnosti kandidata  vršit će se usmenim testiranjem.
Uz prijave na natječaj obvezno dostaviti:
– životopis
– preslika dokaza o državljanstvu
– preslik svjedodžbe /diplome
– potvrda sadašnjeg poslodavca ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnome stažu – dokaz radnog iskustva
– preslik odobrenja (licence) za samostalan rad  HKMS-a
– preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu
- preslika vozačke dozvole B kategorije za radna mjesta
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom molimo dostaviti  na adresu: Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod, s naznakom: »Za natječaj« u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. U svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju kandidati su uz prijavu u obvezi  dostaviti dokaze iz čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) od 06.12.2017.g.
Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: na poveznici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata  za zapošljavanje te privolu da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije i Općoj uredbi o zaštiti podataka EU 2016/679.
Svi kandidati koji podnesu prijave dužni su u zamolbi navesti ispravan kontakt (broj mobitela i/ili  fiksnog telefona i/ili e-mail adresu) na kojem će biti dostupni.
Svi kandidati koji ne pristupe na testiranje, a o istom su uredno obaviješteni smatrat će se da su odustali od prijave. 
Sukladno čl.156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( NN 100/18), Zavod će po službenoj dužnosti pribaviti podatke iz kaznene evidencije za kaznena djela iz glave XVI. i XVIII. Kaznenog zakona.
Izabarani kandidati prije sklapanja ugovora o radu pozvat će se da dostave uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koja su izabrani, uz upozorenje  da se nedostavljanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti smatra odustankom od prijema u radni odnos jer je isto uvjet za prijem u radni odnos.
Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni, bez obrazloženja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o izboru i to putem internet stranice Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije.
Natečajna dokumentacija , odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava , s tim da svaki kandidat po isteku roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Poslodavac


Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije
  • pismena zamolba: Borovska 7, 35 000 Slavonski Brod