ODGAJATELJ/ICA


Radno mjesto


SAMOBOR, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Samački smještaj
U cijelosti
5.3.2020.
31.3.2020.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Nije važno
N A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA
Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 94/13),  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Grigor Vitez raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnih mjesta:   
1.  ODGOJITELJ /ICA
- jedna  (1) izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, do 31.8.2020.godine
UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:
Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelje predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za
odgojitelja ili prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13)
Kandidati su dužni priložiti sljedeće isprave:
1. prijavu na natječaj
2. preslik diplome
3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
4. kraći životopis
5. uvjerenja o nekažnjavanju, sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starija od 6 mjeseci
6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak,ne starije od 6 mjeseci
7. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZZMO-a)
8. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice)
Prije sklapanja ugovora o radu  izabrani izvršitelj/ica dužan je dostaviti originale ili ovjerene preslike traženih dokumenata.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo.
Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti dužan je u prijavi na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta ( https://branitelji.gov.hr/dokumenti/10)
Opis poslova i popis zadaća za traženo radno mjesto dostupno je u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Grigor Vitez,  objavljenom na mrežnoj stranici Vrtića.
Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.
Prijave za natječaj dostavlja se osobno ili poštom na adresu: Dječji vrtić Grigor Vitez,   Perkovčeva 88/1   10 430  Samobor sa naznakom „Za natječaj - odgojitelj“, najkasnije u roku od 8 dana od dana objave natječaja.
Natječaj objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Grigor Vitez, dana  5.3.2020. -13.3.2020.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
  • pismena zamolba: Dj.vrtić GrigorVitez Perkovčeva 88/I,10430 Samobor