ODGOJITELJ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
23.3.2020.
31.3.2020.

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Nije važno
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), te na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Kustošija" raspisuje se
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA
- jedan (1) izvršitelj, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, zamjena za privremeno nenazočnu radnicu
Uvjeti:
Uvjeti prema članku 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana, sadržavati naznaku radnog mjesta i vrste radnog odnosa za koje se prijavljuje te slijedeće priloge u preslici:
a) dokaz o stečenom obrazovanju,
b) dokaz o državljanstvu,
c) Potvrdu/elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu, evidentiranom u bazi podataka HZMO, ne starija od mjesec dana
d) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od dana objave natječaja,
e) životopis.
Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se  na adresu: Dječji vrtić "Kustošija", Stjepana Pasanca 5, 10000 Zagreb, uz naznaku: ''Za natječaj – odgojitelj rad na određeno vrijeme".
- Osobe koja ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
- Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl. 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o  ispunjavanju  traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).
- Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta, priložiti  i dokaz o invaliditetu.
- Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), uz prijavu na  natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg  poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja.
O rezultatima provedenog natječaja te mjestu i vremenu preuzimanja dokumentacije dostavljene uz prijavu kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Vrtića www.vrtic-kustosija.zagreb.hr u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata, a najkasnije u roku od 60 dana od dana objave  natječaja.
Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i neuredne, neće se razmatrati.
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Vrtića:  23.3.2020.  godine.
Rok za prijavu na natječaj je: 31.3.2020. godine.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ KUSTOŠIJA
  • pismena zamolba: Stjepana Pasanca 5, 10000 Zagreb