ODGAJATELJ/ICA


Radno mjesto


KRŠAN, ISTARSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
24.3.2020.
31.3.2020.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Nije važno
 • 1 (jedan/na) odgajatelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljnog dopusta, za rad u Dječjem Vrtiću Kockica, Kršan.
 
Uvjeti za prijem u radni odnos:
 • završen preddiplomski sveučilišni studij – stručni/a prvostupnik/ca predškolskog odgoja, bacc. paed.,
 • završen sveučilišni diplomski studij – magistar/a predškolskog odgoja,
 • završen studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima (odgajatelj/ica predškolske djece, nastavnik/ca predškolskog odgoja),
 • položen stručni ispit, a na natječaj se mogu, pod jednakim uvjetima, prijaviti i osobe bez položenog stručnog ispita uz uvjet polaganja istog u zakonskom roku
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
 • da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.
 
Pristupnici/e uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
 1. < >presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
 2. presliku dokaza o položenom stručnom ispitu, ako je isti položen
 3. dokaz o radnom iskustvu – potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 4. presliku osobne iskaznice,
 5. uvjerenja o nekažnjavanju, odnosnone vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj: 10/97, 107/07 i 94/13):
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25., stavak 2.),
 7. izjava kandidata, vlastoručno potpisana, da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
 8. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na natječaj već će se ona ishoditi prije donošenja konačne odluke o sklapanju ugovora o radu.
 
 
Opis poslova:
 • provođenje neposrednih zadaća odgojno – obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi, provođenje odgojno – obrazovnog programa rada s djecom rane i predškolske dobi u odgojno – obrazovnoj skupini, pravodobno planiranje, programiranje i vrednovanje odgojno – obrazovnog rada.
 
 
Za osobu koja zadovoljava formalne uvjete iz natječaja i priloži potpunu dokumentaciju biti će proveden intervju. Ako kandidat ne pristupi intervjuu smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti na adresu: Dječji vrtić Kockica Kršan, Pristav 121, 52 232 Kršan, s naznakom "Prijava na natječaj za odgajatelja/icu – zamjena za porodiljni".
 
Rok za dostavu prijava na natječaj je osam kalendarskih (8) dana od objave natječaja. Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu.  
Sukladno članku 103., stavku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
     https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
 
Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Kockica, https://vrtic-kockica-krsan.hr/, oglasnoj ploči Vrtića te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora pristupnici/ce će biti obaviješteni  u zakonskom roku, nakon čega će kandidati moći osobno preuzeti svoju dokumentaciju u Dječjem vrtiću Kockica, Centralni vrtić, Pristav 121 ili će im ista na zahtjev biti vraćena poštom.
Prije sklapanja ugovora o radu izabrani pristupnici/e dužni su priložiti originale ili ovjerene preslike gore traženih dokumenata. Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca. 
Upravno vijeće pridržava pravo da ne prihvati niti jednu prijavu ukoliko smatra da niti jedna prijava ne udovoljava uvjetima natječaja.
 
Rezultati natječaja objaviti će se na internetskoj stranici vrtića https://vrtic-kockica-krsan.hr/ u roku od 8 dana od dana donošenja odluke. Predajom natječajne dokumentacije smatra se da kandidat koji je izabran na natječaju dao svoju suglasnost da mu se objave osobni podaci (ime i prezime, mjesto prebivališta i stručna sprema).
 

Poslodavac


Dječji vrtić KOCKICA
 • osobni dolazak: PRISTAV 121, 52232 KRŠAN
 • najava na telefon: 052 383241
 • mobitel: 091 4863186
 • e-mailom: kockica.krsan@gmail.com