ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI


Radno mjesto


NOVI VINODOLSKI, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
 • Smjena - prijepodne
 • Smjena - poslijepodne

Nema smještaja
U cijelosti
25.3.2020.
2.4.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Nije važno
Opis poslova: odgojno-obrazovni rad s djecom predškolskog odgoja.


Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 20.03.2020. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje
 
NATJEČAJ
Za radno mjesto
-ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE-
-2 izvršitelja, rad na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, zbog povećanja opsega posla-
 
UVJETI
-Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Vrtiću (NN 133/97): završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske  djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima (VŠS), kao i završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja (VSS), položen stručni ispit i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova-
 
 1. Na natječaj se, pod istim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
 2. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju u originalu ili preslici:
             -dokaz o stručnoj spremi,
             -dokaz o državljanstvu ili presliku osobne iskaznice,
             -životopis,
             -dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariji od 6 mjeseci) i to:
  a)uvjerenje odnosno potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/ice ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.),
  b)uvjerenje odnosno potvrdu Prekršajnog suda da se protiv kandidata/ice ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.).
   
 3. Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu dužan se je u prijavi pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze propisane zakonom, ali ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 4. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju javno su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva uprave (https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-zasluzbenicki-sustav/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738) te, sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:  
                   https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
   
  Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji naveden je na sljedećoj poveznici: 
  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
   
 5. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na Oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 6. Prijave na natječaj sa priloženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU, NA ODREĐENO VRIJEME“ poštom preporučeno na adresu Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, 51250 Novi Vinodolski.
 7. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 8. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana donošenja odluke.


Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ 'FIJOLICA'
 • pismena zamolba: Lokvica 4, 51250 Novi Vinodolski