UČITELJ/UČITELJICA NJEMAČKOG JEZIKA


Radno mjesto


KUTINA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
34 sata tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
10.10.2018.
18.10.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.,94/13., 152/14., 7/17. i 68/18. ) Osnovna škola Mate Lovraka, Kutina,  r a s p i s u j e
 
NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA
 
1.  UČITELJ/ICA  NJEMAČKOG   JEZIKA  - 1 izvršitelj
na neodređeno nepuno radno vrijeme - 34 sati ukupnog tjednog radnog vremena - 16 sati tjedno izborne nastave   
 
UVJETI: Sukladno čl. 105. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN br: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br:47/96. i 56/01.).
Na natječaj se mogu javiti osobe  oba spola.
 
Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni  su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. st.1 do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN br. 121/17).
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf  Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj, 33/92.,77/92.,27/93.,58/93.,2/94.,108/95.,108/96.,82/01.,103/03. i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj, 157/13.,152/14. i 39/18) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.
 
Uz pisanu prijavu na natječaj (zamolbu) potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju u preslikama, obzirom da istu ne vraćamo:
  • životopis
  • dokaza o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu - domovnica
  • potvrdu nadležnog suda da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi, sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci)
     
Izabrani kandidat dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti izvornike dokumenata na uvid.
 
Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave na Web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Mate Lovraka, Kutina (od 10.10.2018. do 18.10.2018.)
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Prijave poslati na adresu:
            Osnovna škola Mate Lovraka, 44 320 Kutina, Crkvena 57,
            s naznakom „za natječaj“
 
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA
  • osobni dolazak: CRKVENA 57, 44320 KUTINA
  • pismena zamolba: Crkvena 57, 44320 Kutina