POSLIJEDOKTORAND/POSLIJEDOKTORANDICA


Radno mjesto


SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
6.3.2020.
6.4.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
5 godina
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
raspisuje
NATJEČAJ
2. za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktoranda i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo (znanstvena grana opće strojarstvo-konstrukcije) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom na Zavodu za strojarske konstrukcije.
Pristupnici natječaja osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14. i 127/17.) moraju ispunjavati i uvjete propisane člancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. – Odluka USRH 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13., Odluka USRH 101/14., 60/15. i 131/17.), te Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statutom Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst i posebne uvjete propisane Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statut Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst i  Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni su na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu (www.sfsb.unios.hr). Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 2. Natječaja obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 5. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje i odgovarajuće radno mjesto poslijedoktoranda. Svi pristupnici natječaja pod točkom 2. koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja biti će pozvani na razgovor/intervju (provjera znanja i motivacije). O mjestu i vremenu održavanja razgovora/intervjua će biti obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta. Za pristupnike koji ne pristupe razgovoru/intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnikom natječaju. Rezultati Natječaja će biti objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i putem elektroničke pošte. Obrasci 2., 5. i 7. objavljeni su na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu www.sfsb.unios.hr. Dokumentacija se prilaže u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-u. Za pristupnike natječaja strane državljane potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2). U slučaju izbora strani državljanin prije zasnivanja radnog odnosa mora izvršiti priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od njegova dovršetka. Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Kandidati natječaja obvezni su priložiti potpisanu Privolu. Ukoliko ne prilože potpisanu Privolu smatrat će se da imaju nepotpunu prijavu na Natječaj. Obrazac privole objavljen je uz natječaj na mrežnoj stranici Fakulteta www.sfsb.unios.hr.
Prijave na natječaj s dokumentacijom pod točkom 2. podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 35000 Slavonski Brod, Trg Ivane Brlić-Mažuranić 2, s naznakom: »Za natječaj«.

Poslodavac


SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU
  • pismena zamolba: Trg I. B. Mažuranić 2, 35 000 Slavonski Brod