SPREMAČ/SPREMAČICA


Radno mjesto


MARIJA BISTRICA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
4.10.2019.
14.10.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“  br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), te članka 3. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj Osnovne škole Marija Bistrica, Osnovna škola Marija Bistrica raspisuje:
 
NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
spremač/ica - na određeno nepuno radno vrijeme
 
(20 sati tjednog radnog vremena) 1 izvršitelj/ica
 
Uvjeti za radno mjesto:
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18):
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi
- domovnicu
- rodni list
- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“  br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Kandidat/tkinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18), uz prijavu na natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu  na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.)
Kandidat/tkinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“  br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13), uz prijavu na natječaj dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nije koristio/la pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.)
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08, 69/17) na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.
Kandidat/kinja potrebne dokumente dostavlja u neovjerenim preslikama, a nakon odabira kandidata/kinje, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat/kinja dostaviti će originale dokumenata ili ovjerene preslike.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se kandidatom natječaja.
S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i koji su podnijeli urednu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, provest će se testiranje/razgovori sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj Osnovne škole Marija Bistrica.
Na web stranici škole objaviti će se pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje istovremeno s objavom natječaja.
Na web stranici škole objaviti će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja, najmanje 5 dana prije održavanja testiranja.
Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Rok za podnošenje prijava je u razdoblju od 04.10. do 14.10.2019.
Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti osobno ili poštom na adresu škole: Osnovna škola Marija Bistrica, Zagrebačka 15, 49 246 Marija Bistrica s naznakom „Za natječaj  – SPREMAČ/SPREMAČICA“.
 
Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, br. 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Poslodavac


Osnovna škola Marija Bistrica
  • pismena zamolba: Zagrebačka 15, Marija Bistrica