MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
3
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
14.2.2020.
22.2.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), Dom zdravlja Slavonski Brod, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Borovska 7, raspisuje
N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos
 
 
I           Medicinska sestra/tehničar (SSS) – 3 izvršitelja na određeno  vrijeme, radi zamjena odsutnih medicinskih sestara/tehničara (godišnji odmori, plaćeni dopusti, bolovanja i dr.).  
                             
II          Uvjeti za radno mjesto:
            završena Srednja medicinska škola
            položen stručni ispit
            odobrenje za samostalni rad (licenca)

                                             
III         Uz prijavu za zasnivanje radnog odnosa i kratki životopis, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i to:
            -  preslik svjedodžbe srednje medicinske škole
            -  preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
            -  preslik odobrenja za samostalan rad (licenca),
            -  dokaz o radnom iskustvu
            -  preslik domovnice
   
IV         Prijave za natječaj mogu dostaviti osobe oba spola.
 
V          Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti osim
dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: http://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
VI          Prijave s potrebnom dokumentacijom, odnosno dokazima podnose se na adresu:
             DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD
             BOROVSKA 7
             35000 SLAVONSKI BROD
             u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.
 
VII          Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
VIII         O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana zaključivanja natječaja.
 
IX           Za svako radno mjesto Dom zdravlja može kao uvjet za prijem u radni odnos zahtijevati potpunu opću/radnu zdravstvenu  sposobnost.
 
X            Za svako radno mjesto Dom zdravlja može kao uvjet za prijem u radni odnos zahtijevati provjeravanje stručnih i drugih radnih sposobnosti kandidata putem prethodne provjere njegovih sposobnosti.
 
XI           Dom zdravlja Slavonski Brod pridržava pravo ne izabrati kandidata po ovom natječaju, bez obrazloženja, kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.
 
XII         Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka . Dom zdravlja Slavonski Brod jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD
  • pismena zamolba: Borovska 7, 35 000 Slavonski Brod