SPREMAČ/SPREMAČICA


Radno mjesto


VUKOVAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
14.2.2020.
21.2.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18. i 98/19.) i članka 98. stavak 1. točka 3. Statuta Srednje strukovne škole Marko Babić u Vukovaru, ravnatelj Škole donio je 14. veljače 2020. godine Odluku o objavi
 
 
N A T J E Č A J A 
za  sljedeća radna mjesta:
 
1. spremač/spremačica,  1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme,
pristupnici moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete: NSS – osnovna škola,

 
2. domar – kotlovničar, 1 izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme,
pristupnici moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete: SSS i položen stručni ispit za ložača centralnog grijanja.
 
           
Uz prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti:
- zamolbu
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu,
- potvrda o prebivalištu,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (ovjerena preslika)
- potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od dana objave natječaja),
- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine", broj 82/08. i 69/17.).
       
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju koja je vlastoručno potpisana.
           
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se pristupnikom natječaju.
           
Osobe koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
           
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14. i 39/18.), dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.
           
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.
           
Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
           
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
           
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnim pločama  Škole, na adresu Srednja strukovna škola Marko Babić, Domovinskog rata 58, 32010 Vukovar, s naznakom "za natječaj".
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
                                                                                                                          
Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja putem oglasne ploče i mrežne stranice Srednje strukovne škole Marko Babić Vukovar.
 

Poslodavac


Srednja strukovna škola Marko Babić
  • pismena zamolba: DOMOVINSKOG RATA 58, 32010 VUKOVAR