STRUČNI PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA


Radno mjesto


ČAKOVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
14.2.2020.
24.2.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Nije važno
Sukladno čl. 21. Statuta Doma zdravlja Čakovec, ravnatelj Doma zdravlja Čakovec, raspisuje:
 
NATJEČAJ
-za prijem u radni odnos:
 
Stručnog prvostupnika/prvostupnice sestrinstva - 1 izvršitelja/ice (m/ž) na određeno vrijeme, za obavljanje poslova u djelatnosti patronažne zdravstvene zaštite Doma zdravlja Čakovec, kao zamjena za privremeno odsutnu radnicu

Uvjeti za radno mjesto:
 • VŠS, završen studij sestrinstva
 • odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore
 • položen stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • vozačka dozvola B-kategorije.
  
Uz molbu za zapošljavanje prilaže se u preslici:
 1. kraći životopis,
 2. diploma,
 3. domovnica,
 4. elektronski zapis ili potvrda HZMO s podacima o radnom stažu (ne starije od 1 mjeseca),
 5. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 1 mjeseca),
 6. potvrda o položenom stručnom ispitu (osim kandidata koji nisu u obvezi),
 7. odobrenje za samostalan rad koje izdaje nadležna komora (licenca),
 8. vozačka dozvola.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje molbi je  8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, a osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, uz prijavu su dužni priložiti i svu dokumentaciju koju posebni propis propisuje za ostvarivanje tog prava.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o izboru.
Dom zdravlja pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz natječaja provesti testiranje (provjera znanja i sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine, odgovornost i sl.), kao i provesti usmeni razgovor.
Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Doma zdravlja Čakovec.
Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Dom zdravlja Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40 000 Čakovec s naznakom “za natječaj – zapošljavanje  ____(navesti točan naziv radnog mjesta)”. 
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Domu zdravlja Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Doma zdravlja, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
Odluka o izboru kandidata javno će se objaviti na internetskoj stranici Doma zdravlja Čakovec u zakonskom roku, te se kandidati neće pojedinačno obavještavati pisanim putem.  
Dom zdravlja Čakovec pridržava pravo, bez obrazloženja, djelomično ili u cijelosti, u svako doba poništiti ovaj natječaj.          
DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC
 

Poslodavac


Dom zdravlja Čakovec
 • pismena zamolba: Dom zdravlja Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40