SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


ČAKOVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
14.2.2020.
22.2.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Kategorija B
Nije važno
DJEČJI VRTIĆ CVRČAK     
ČAKOVEC

Čakovec, 13.2. 2020.        
 
Temeljem čl. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 46. t. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-99-04-16-05), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak na svojoj 70. sjednici održanoj dana 13. 02. 2020. godine, donosi


                                                                           O D L U K U
                                         O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO
                                                 SPREMAČICE NA ODREĐENO VRIJEME

 

1. SPREMAČICA
 • 1 izvršitelj M/Ž
 • rad na određeno puno radno vrijeme
                                                                                    
2. UVJETI:
 • sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, br. 133/97)
 • završena Osnovna škola
 • položen ispit „B“ kategorije
 
3. Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi
 • potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokumente.
Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. navedenog Zakona.
Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Isprave se mogu priložiti u izvorniku, ovjerenoj ili neovjerenoj preslici. Ako su isprave priložene u neovjerenoj
preslici, prije izbora kandidata zatražit će se izvornik ili ovjerena preslika isprava.
Prijava kandidata koji ne podnese pravodobne i potpune prijave te koji ne ispunjava formalne uvjete javnog natječaja neće se razmatrati.
Osoba koja se prijavi na natječaj ne smije biti pravomoćno osuđivana za kaznena djela čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Probni rad se propisuje u trajanju od 3 mjeseca.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DJEČJI VRTIĆ CVRČAK, Lavoslava Ružičke 2, 40 000 Čakovec – „za natječaj“.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom izabranog kandidata na web-stranici Dječjeg vrtića Cvrčak www.dv-cvrcak.hr. Dostava se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na navedenoj web-stranici.

Dječji vrtić Cvrčak pridržava pravo djelomično ili u cijelosti, u svako doba poništiti ovaj natječaj.
 
KLASA:003-06/20-01/02
URBROJ: 2109-99-01-20-07                                                                                 
Čakovec, 13.2.2020.          
                                                                                                                  PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
                                                                                                                             Hrvoje Novaković, v.r.

Poslodavac


Dječji vrtić Cvrčak
 • pismena zamolba: Lavoslava Ružičke 2, 40000 Čakovec – „za natječaj"