SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
14.2.2020.
24.2.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), te članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Trnsko i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića raspisuje se
NATJEČAJ
za radno mjesto SPREMAČICA
1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do povratka privremeno nenazočne radnice na mjesto rada
UVJETI  za radno mjesto: NSS, osnovna škola
Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97).
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19).
Kandidati koji  mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017, 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18) dužni su se u prijavi na  natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati uz osobno potpisanu zamolbu na natječaj prilažu:
1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
2. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
5. životopis.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja: 14.2. -24.2.2020.
Molimo kandidate da u zamolbi na natječaj navedu naziv radnog mjesta uz obavezno navođenje radi li se o radnom odnosu na određeno/neodređeno/do povratka privremeno nenazočnog radnika i sl., tj. kako je navedeno u tekstu natječaja na koji se prijavljuju.
Prijave za natječaj zajedno s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: DJEČJI VRTIĆ TRNSKO, Žarka Dolinara 11, 10020 Zagreb s naznakom “za natječaj za radno mjesto spremačica”, a nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Odluka Upravnog vijeća o odabiru bit će objavljena na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Trnsko www.vrtic-trnsko.zagreb.hr u roku 8 dana od dana donošenja odluka.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ TRNSKO
  • pismena zamolba: Žarka Dolinara 11, 10020 Zagreb