MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (PRVOSTUPNIK)


Radno mjesto


PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA
4
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
14.2.2020.
22.2.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
1 godinu
OPĆA BOLNICA PULA  
OSPEDALE GENERALE DI POLA
 
 
   JAVNI NATJEČAJ
                                                     Klasa: 100-01/20-01/06
Ur.broj: 2168/01-59-79-02-1/
 
 1. Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – s probnim radom od 3 (tri) mjeseca
   
 2. Medicinska sestra/tehničar (prvostupnik) u Službi za internu medicinu – 3 izvršitelja
 3. Medicinska sestra/tehničar (prvostupnik) u Odjelu dijelabetologije i endokrinologije /Službi za internu medicinu – 1 izvršitelj
Uvjeti natječaja pod rednim brojem 1. a)-d):
 • Viša stručna sprema odgovarajućeg smjera
 • Najmanje godina dana radnog iskustva u struci (ne odnosi se na kandidate koji nemaju propisan obvezan pripravnički staž)
 • Važeće odobrenje za samostalan rad
U dokumentaciji  za natječaj potrebno je priložiti:
 1. Vlastoručno potpisanu zamolbu sa kontakt podacima (e-mail adresa ili broj telefona)
 2. < >Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 3. Svjedodžbu / Diplomu tražene stručne spreme
 4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu – za zdravstvene radnike
 5. Važeće odobrenje za samostalan rad (licenca) – za zdravstvene radnike
 6. Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne stariji od 30 dana(obvezno i za kandidate bez radnog iskustva)
 7. Potvrdu poslodavca ili drugu ispravu (ugovor o radu, rješenje) kojom se dokazuje traženo radno iskustvo
   
Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18) poslodavac će, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije.
 
Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Općoj bolnici Pula za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Bolnice, a u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja i/ili prethodnog testiranja/intervjua.
Detaljnije na: http://www.obpula.hr/wp-content/uploads/2018/08/izjava-za-zastitu-osobnih-podataka.pdf
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici na hrvatskom jeziku, dok će izabrani kandidati biti pozvani da istu dostave i u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke, kontakt podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Sa svim kandidatima mogu se obaviti razgovori te po potrebi provesti dodatno testiranje odgovarajuće potrebama radnog mjesta.
 
Prije poziva na razgovor sa kandidatima za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, obavit će se psihološko testiranje u Općoj bolnici Pula. Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja o istom će biti obaviješteni 5 dana prije održavanja putem oglasne ploče i web stranice Opće bolnice Pula.
Odluka o odabiru kandidata donosi se temeljem mišljenja Povjerenstva za provedbu natječaja te se objavljuje na web stranici Opće bolnice Pula, http://www.obpula.hr/.
 
Prijave na natječaj se s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju poštom ili se mogu predati osobno, radnim danom, u urudžbeni zapisnik na adresi: Aldo Negri 6, 52100 Pula (upravna zgrada, I kat), sa naznakom „Za natječaj“.
 
Potrebno je navesti broj natječaja i radno mjesto za koje se prijavljuje.
 
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama dana 14.02.2020. godine.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, zaključno sa 22.02.2020. godine.
 
Opća bolnica Pula pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
 

Poslodavac


OPĆA BOLNICA PULA
 • pismena zamolba: Aldo Negri 6, Pula