KUHAR/KUHARICA-SPREMAČ/SPREMAČICA


Radno mjesto


DONJA ŠEMNICA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
14.2.2020.
22.2.2020.

Posloprimac


 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Na temelju članka 107. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.) i članka  72. stavka 1. alineje 14. Statuta Osnovne škole «Ljudevit Gaj» Krapina,  ravnateljica škole raspisuje
 
N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta:
 
KUHARICE I SPREMAČICE (m/ž) – 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme radi zamjene radnice koja je na bolovanju

Mjesto rada: Područna škola Donja Šemnica
 
Uvjeti: KV kuhar/kuharica
Napomena: Radnik (m/ž) će pola radnog vremena obavljati poslove kuhara, a drugu polovicu poslove spremačice  
 
Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:
 1. Životopis,
 2. Presliku dokaza o stručnoj spremi
 3. Presliku domovnice
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
 5. Dokaz o prethodno ostvarenom radnom stažu (elektronički zapis iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ) 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Krapina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 14.02.2020. i traje do 22.02.2020.
Prijave s potrebnim dokumentima šalju se na adresu: Osnovna škola «Ljudevit Gaj» Trg Stjepana Radića 1, 49000 Krapina.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužen je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljenih na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf 
 
 Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada, uz prijavu na oglas dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl..)
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnih zaposlenih osoba s invaliditetom.
Kandidati pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se provjera znanja (testiranje – opći  dio) te razgovor s kandidatima.
Komisija za provedbu natječaja će na web stranicama škole u rubrici „Zapošljavanje“ objaviti sadržaj i način te pravne izvore za pripremu kandidata za testiranja istovremeno s objavom natječaja.
 
Komisija za provedbu natječaja  će na web stranici škole u rubrici „Zapošljavanje“ i na oglasnoj ploči škole objaviti  mjesto i vrijeme održavanja testiranja, najmanje 5 dana prije održavanja testiranja.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj i o tome će biti pisano obaviještena. Smatra se da kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti povukao prijavu na natječaj.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti informirani putem obavijesti na mrežnim stranicama škole u rubrici „Zapošljavanje“.
 
Podnošenjem ponude na natječaj kandidati su suglasni da Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.


 
 Na temelju članka 6. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Krapina, a vezano uz raspisani natječaj (Klasa: 602-02/20-01/28  ur.broj: 2140/01-380-14-01-20-2 od 13.02. 2020.) za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu  kuharice i spremačice , Komisija za provedbu natječaja objavljuje
 
 
SADRŽAJ I NAČIN TE PRAVNI IZVORI ZA
PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJA
 

 
1. SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA
 
Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Krapina provest će se testiranje kandidata prijavljenih na natječaj.
 
Obvezno testiranje obuhvaća opći dio i razgovor (intervju).
 
Opći dio obveznog testiranja obuhvaća znanja iz osnovnog zakonskog propisa koji regulira osnovnoškolsko obrazovanje (Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18).
 
Obvezno testiranje (opći dio) provodi se pisanim testom.
U prvu fazu testiranja (opći dio) upućuju se svi kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune.
 
U drugu fazu testiranja (razgovor) upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja i to do 15 kandidata.
 
Testiranja vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju, ako je  dobio najmanje 5 bodova. Kandidat koji ne zadovolji na provedenom testiranja,  ne može sudjelovati u daljnjem postupku (razgovor- intervju).
 
Na razgovor -intervju se pozivaju kandidati koji su zadovolji na testiranju i to do 15 kandidata. Razgovor s kandidatom obavlja Komisija i ravnatelj škole. Razgovorom se utvrđuju sposobnosti, vještine, interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u školi. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10. U vrednovanju razgovora ravnopravno s članovima Komisije sudjeluje ravnatelj škole. Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
Nakon provedenog razgovora Komisija utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.
 
Ako kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
 
Kandidati su dužni na testiranje donijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije testiranja utvrđuje identitet kandidata.
 
Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet  i kandidati za koje je Komisija utvrdila da ne ispunjavaju formalne uvjete  natječaja, te  čije prijave nisu pravodobne ili potpune.
 
Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
 • Koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
 • Koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • Napuštati prostoriju za vrijeme testiranja
 • Razgovarati s ostalim kandidatima
 
Ako kandidat postupi suprotno pravilima testiranja, bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

Poslodavac


Osnovna Škola Ljudevit Gaj u Krapini
 • pismena zamolba: Krapina,Trg Stjepana Radića 1