MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR


Radno mjesto


ŠIBENIK, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
3
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
 • 3i smjene
 • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
14.2.2020.
21.2.2020.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE  ''CVJETNI DOM'' ŠIBENIK
OIB: 36151696245, Branitelja Domovinskog rata 2F, 22000 Šibenik
tel: 385(022)311888,  fax: 385(022)337490, e-mail: info@cvjetnidom.hr
 
Ur.broj: 133-1/20.,  od  14. veljače 2020.g.
 
Na temelju članka 39. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe ''Cvjetni dom'' Šibenik     (dalje u tekstu: Dom), sukladno članku 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi  (NN br. 61/18), ravnatelj Doma objavljuje
 
Oglas za prijam u radni odnos u Dom na određeno vrijeme:
 
Medicinska sestra/tehničar - 3  izvršitelja/ice na određeno vrijeme (zamjena duže odsutnih radnika), puno radno vrijeme, rad u tri smjene
 
Uvjeti:
 
 • završeno srednjoškolsko obrazovanje za med. sestru/ tehničara,
 • položen stručni ispit za zdravstvenog radnika (med. sestru/ tehničara),
 • odobrenje za samostalni rad izdano od nadležne komore (važeća licenca),
 • poznavanje rada na računalu,
 • da ne postoji zapreka Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17).  
    
Uz pisanu prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:
 
 • životopis (vlastoručno potpisan),
 • uvjerenje o završenom obrazovanju – presliku svjedodžbe,
 • presliku domovnice i/ili osobne iskaznice (obje strane),
 • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
 • preslik odobrenja za samostalan rad (važeća licenca),
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne stariju od objave oglasa,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana od dana objave oglasa, u izvorniku.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se u prijavi na oglas pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), uz prijavu na oglas dužni su, osim svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Prijava sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz oglasa dostavlja se u zatvorenoj omotnici, neposredno ili poštom, na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe  ''Cvjetni dom'' Šibenik, Branitelja Domovinskog rata 2F, 22000 Šibenik, s naznakom: ''Prijava na Oglas''.                 
 
Zadnji dan za prijavu je 21. 02. 2020. godine do 13 sati bez obzira na  način dostave prijave.
 
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web-stranice Doma, a sukladno čl. 10. st. 1. toč. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13,  85/15).
 
Prijavom na oglas kandidati su izričito suglasni da Dom za starije  i nemoćne osobe      ''Cvjetni dom'' Šibenik kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
 

Poslodavac


DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - CVJETNI DOM ŠIBENIK
 • osobni dolazak: BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA 2F, 22000 ŠIBENIK
 • pismena zamolba: Branitelja Domovinskog rata 2F, 22000 Šibenik