KONOBAR / KONOBARICA


Radno mjesto


OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
 • Na neodređeno; upražnjeni poslovi
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
14.2.2020.
24.2.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Temeljem članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), pročelnici upravnih tijela Osječko-baranjske županije, raspisuju
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije
 
 • Prijam u službu se obavlja na neodređeno vrijeme osim za prijam vježbenika na radna mjesta navedena pod točkama 3. b), 5. f) i 10.b) ovoga natječaja.
 • Prijam u službu se obavlja uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca osim za prijam vježbenika na radna mjesta navedena pod točkama 3.b), 5.f) i 10.b) ovoga natječaja.
 • Vježbenici se primaju u službu na određeno vrijeme od dvanaest mjeseci radi obavljanja vježbeničke prakse.
   
  1.Tajništvo Županije na radna mjesta:
   
  b)   Konobar - 1 izvršitelj
 • srednja stručna sprema ugostiteljske struke
   
   
  Pored gore navedenih posebnih uvjeta za svako radno mjesto, osoba koja ostvaruje status kandidata mora ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu za sva navedena radna mjesta, a opći uvjeti su:
   
  punoljetnost
  hrvatsko državljanstvo
  zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
   
  Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
  Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od dana prijma u službu. U službu ne može biti primljena osoba, ako postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
   
  Prijava na javni natječaj mora sadržavati podatke o podnositelju prijave (ime i prezime, adresa, e-mail adresa te broj telefona), naziv radnog mjesta na koje se prijava odnosi, datum prijave i vlastoručni potpis podnositelja prijave.
   
  Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
 • presliku važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, odnosno domovnice
 • presliku javne isprave o traženoj struci i stupnju stručne spreme
 • presliku elektroničkog zapisa odnosno potvrde o podacima iz radnog odnosa evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO)
 • presliku potvrde poslodavca o traženom radnom iskustvu u struci ili drugi odgovarajući dokaz iz kojeg mora biti vidljivo da podnositelj prijave ispunjava traženi uvjet
 • presliku javne isprave o položenom državnom stručnom ispitu osim za radna mjesta pod točkama 1.b), 2.b) i c), 3.b), 5.f) i 10.b)
 • presliku uvjerenja nadležnog suda prema mjestu prebivališta podnositelja prijave da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci)
 • preslika odgovarajuće javne isprave kojom se dokazuje osposobljenost za rad s informatičkim programima uredskog poslovanja osim za radna mjesta pod točkama 1.b), 2.b) i c), 3.b), 5.f) i 10.b)
 • vlastoručno potpisanu izjavu u izvorniku o nepostojanju zapreka iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
   
  Uz prijavu na javni natječaj za radno mjesto pod rednim brojem 1. a) potrebno je priložiti i:
  javnu ispravu kojom se dokazuje znanje engleskog jezika
  Uz prijavu na javni natječaj za radna mjesta pod rednim brojem 2.b) i 9.a) potrebno je priložiti i:  dokaz o položenom vozačkom ispitu za upravljanje vozilima „B“ Kategorije
  Uz prijavu na javni natječaj za radno mjesto pod rednim brojem 2. d) potrebno je priložiti i:   potvrdu o položenom ispitu za stručnjaka zaštite na radu
   
  Kandidati su obvezni u natječajnoj dokumentaciji navesti adresu elektroničke pošte (e-mail) na koju će im biti poslana obavijest o ostvarivanju prava na pristupanje prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.
  Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati. Postoji obveza predočenja izvornika preslikanih dokumenata na zahtjev. Osposobljenost za rad s traženim informatičkim programima i poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu dokazuje se odgovarajućom javnom ispravom, odnosno stručnom provjerom. Pod stručnom provjerom smatra se i raniji rad podnositelja prijave na radnom mjestu za koje su utvrđeni navedeni uvjeti.
  Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili ovjereni evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17. i 98/19.) je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
  Urednom prijavom smatra se prijava osobno potpisana od strane podnositelja prijave, koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Neuredne prijave i prijave podnesene nakon proteka roka za podnošenje prijava na javni natječaj (nepravodobne prijave) neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili nepotpune prijave na javni natječaj ili ne ispunjavaju uvjete javnog natječaja, ne smatraju se  kandidatima prijavljenim na javni natječaj, o čemu im se dostavlja pisana obavijest.
  Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kao i izvornike traženih isprava izabrani kandidat je dužan dostaviti prije donošenja rješenja o prijmu.
  Postupak javnog natječaja obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i intervjua.
  Na internetskoj stranici Osječko-baranjske županije (www.obz.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na navedenoj internetskoj stranici te na oglasnoj ploči Osječko-baranjske županije u Osijeku, Županijska 4 bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje pet dana prije održavanja provjere, kandidati koji za to ostvare pravo biti će obaviješteni putem elektroničke pošte čiju su adresu naveli u natječajnoj dokumentaciji.
  Prijave na javni natječaj podnose se na adresu: Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zajedničke poslove, Osijek, Županijska 4, u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u "Narodnim novinama" putem pošte ili osobnom dostavom na navedenu adresu u sobu broj 52.
   
   Prijave se podnose u zatvorenim omotnicama s naznakom za natječaj i nazivom radnog mjesta na koje se podnositelj prijave prijavljuje.
  Za svako radno mjesto podnosi se posebna prijava u zasebnoj omotnici.
   
  O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
  Nakon raspisanog javnog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja protiv koje nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj.
  Izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.
  Akademski ili stručni nazivi odnosno akademski stupnjevi stečeni prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju iz 2007. godine izjednačeni su s akademskim nazivom koji se koristi u ovom javnom natječaju, kao oznakom stručnih uvjeta, sukladno ovome Zakonu.
  Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („ Narodne novine“, broj 42/18.) i Uredbe (EU) 2016/679.
   
   


Poslodavac


OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
 • pismena zamolba: Županijska 4, Osijek