STRUKOVNI UČITELJ/ICA IZ PODRUČJA KUHARSTVA


Radno mjesto


DUBROVNIK, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
21 sat tjedno
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
14.2.2020.
24.2.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

5 godina
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa;
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86./09., 105./10., 90./11., 86./12., 93./13., 152./14 7/17., 68/18.,98/19) i Zakonu o strukovnom obrazovanju(Narodne novine br. 30/09, 24/10)         
           
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:        
- životopis
- diplomu
- dokaz o državljanstvu
- uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- dokaz o evidentiranom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima za radna mjesta pod rednim brojem 4. i 11., a za koje radno mjesto se traži radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u trajanju od ukupno 5 godina.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završenog natječajnog postupka.

U prijavi trebaju biti naznačeni osobni podaci (osobno ime, adresa, broj telefona, mobitel i po mogućnosti e-mail)  kako bi se kandidatima dostavila obavijest.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti  izvornike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu:
TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK
ŽUPSKA 2
20 000 DUBROVNIK
s naznakom „za natječaj-naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje“.

Nepravovremene i  i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17) uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložitii sve dokaze iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se provjera znanja i sposobnosti.
Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u nastavku teksta : Povjerenstvo) imenuje ravnatelj  Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik.
Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate s liste upućuje na testiranje.
Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci Povjerenstva ne mora se provesti testiranje.
Kandidati su obvezni pristupiti testiranju. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.
Sadržaj i način testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje, bit će objavljeni na mrežnoj stranici  Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na web-stranici  Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik.

O rezultatima natječaja kandidat će biti obavješten na mrežnoj stranici Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Natječaj je objavljen 14. veljače 2020. godine.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Turističkoj i ugostiteljskoj školi Dubrovnik da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe  natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18).


 

Poslodavac


TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK
  • pismena zamolba: ŽUPSKA 2, 20 000 DUBROVNIK