SPREMAČ/SPREMAČICA


Radno mjesto


OSEKOVO, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
14.2.2020.
22.2.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
 
  1. Radno mjesto spremač/ica za rad u Osnovnoj školi Zorke Sever, Kolodvorska ulica 36, 44317 Popovača
- 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, mjesto rada Područna škola Osekovo
 
Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.)
 
Uvjeti: opći uvjeti sukladno općim propisima o radu; završena osnovna škola;
kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema  čl. 106. Zakona o odgoju i    obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,16/12., 86/12., 94/13., 136/14-RUSRH, 152/14., 07/17., 68/18, 98/19).
 
U prijavi na natječaj navodi se adresa odnosno e-mail adresa i kontakt kandidata na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
  • životopis,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • dokaz o državljanstvu,
  • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije 30 dana od dana raspisivanja natječaja,
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
 
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (NN 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.)
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje - http://os-zorke-sever.skole.hr/upload/os-zorke-sever/images/static3/884/attachment/Pravilnik_o_postupku_zaposljavanja_te_procjeni_i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje_OS_Zorke_Sever[4235].pdf
 
Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Zorke Sever.
Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Zorke Sever, Kolodvorska ulica 36, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Natječajna dokumentacija se ne vraća.
Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom.
 

Poslodavac


Osnovna škola Zorke Sever
  • pismena zamolba: Kolodvorska 36, Popovača