KUHAR/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
14.2.2020.
24.2.2020.

Posloprimac


Srednja škola 3 godine
Nije važno
ŠKOLA ZA PRIMALJE, Zagreb, Vinogradska cesta 29
raspisuje
N A T J E Č A J
za popunu radnih mjesta
- kuhar/ica u učeničkom domu Škole, jedan/na  izvršitelj/ica, na puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme
- završena srednja škola – kuhar/ica, probni rad dva mjeseca.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.   
UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o radu i provedbenim propisima.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju - poveznica (hyperlink) https://gov.hrUserDocsImagesMoja%20upravaPopis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) osoba s invaliditetom, da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, dužna je u prijavi odnosno ponudi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.
Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
Prijave na natječaj s dokazom o vrsti i razini obrazovanja (svjedodžba), životopisom, dokazom o hrvatskom državljanstvu, potvrdom ili elektroničkim zapisom radnog staža iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenjem da protiv osobe nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak te da nije kažnjavana dostavljaju se na adresu Škole u roku osam dana od dana objave natječaja (od 14.02. do 24.02.2020.).
Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole i na mrežnoj stranici, oglasnoj ploči i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Škole za primalje.

Poslodavac


ŠKOLA ZA PRIMALJE
  • najava na telefon: 01 3768285
  • pismena zamolba: Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb