SPREMAČ/SPREMAČICA


Radno mjesto


POŽEGA, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
35 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
14.2.2020.
22.2.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN:87./08., 86./09., 92./10., 90./11., 16./12., 86./12.,  94./13., 152./14., 68./18. i 98./19.), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja od 30.01.2019. godine, Tehnička škola iz Požege raspisuje
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
 
 • Spremač/ica škole, 1 radnik/ca na neodređeno, nepuno radno vrijeme (35 sati tjedno), potrebni uvjeti niža ili srednja stručna sprema. Radni odnos zasniva se uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
   
  Uvjeti koje kandidati za nastavnika trebaju ispunjavati propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
   
  Uz vlastoručno potpisanu prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:
 1. životopis,
 2. rodni list,
 3. dokaz o stručnoj spremi,
 4. potvrdu o stečenim pedagoškim kompetencijama za nastavnika,
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – ne starije od šest mjeseci,
 6. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom propisu.
Pozivaju se osobe iz članka 102. Stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br.121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. Stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Temeljem odredbe članka 103. Stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843(https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843)
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Nakon zaprimanja prijava, ravnatelj škole može donijeti odluku o testiranju kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, o čemu će škola na svojim mrežnim stranicama objaviti obavijest u roku 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Potrebna dokumentacija prilaže se u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pismeno u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u zatvorenoj koverti neposredno ili poštom na adresu Tehnička škola, Ratarnička 1., 34 000 Požega.
 
 

Poslodavac


TEHNIČKA ŠKOLA
 • osobni dolazak: RATARNIČKA 1, 34 000 POŽEGA
 • pismena zamolba: Ratarnička 1, 34 000 Požega